ÅL­DERS­AN­PAS­SA­DE UPP­GIF­TER

Ut­ö­ver tvätt-, städ­ning­s­och or­ga­ni­se­rings­upp­gif­ter kan du an­vän­da be­lö­nings­tav­lann för att ta upp olämp­ligt be­te­en­de, om det har dykt upp ny­li­gen, el­ler att upp­munt­ra li­te ex­tra skol­ar­be­te.

Ordning & Reda i hemmet - - Små Upp­gifter -

3 till 5 år

Sor­te­ra tvätt ef­ter färg

Lägg en ser­vett på var­je tall­rik till mid­da­gen

Ta­la ar­tigt

Ploc­ka upp smuts­tvätt i hu­set

Bä­ra ut tid­ning­ar/ gam­la skol­pap­per/ re­klam­blad till åter­vin­ning­en

Puf­fa soff- och stols­dy­nor

5 till 8 år

Bäd­da säng­en

Ma­ta hus­djur

Väl­ja ett häl­so­samt mel­lan­mål

Hjäl­pa till att vi­ka tvätt ge­nom att hit­ta strump­par.

Du­ka mid­dags­bor­det.

Lä­sa högt för hun­den el­ler kat­ten i fem mi­nu­ter

Ri­ta en teck­ning och skic­ka den till en släk­ting

Häm­ta in ved till spi­sen

Vi­ka ihop på­sar och läg­ga dem på sin plats

8 tlil 11 år

Dra från och för gar­di­ner och rull­gar­di­ner

Du­ka av bor­det ef­ter mål­ti­der­na

Stop­pa ner i disk­ma­ski­nen

Sät­ta in tall­ri­kar­na i skå­pen

Gå ut med so­por­na

Vatt­na blom­mor och hjäl­pa till i träd­går­den

Pac­ka upp mat­va­ror

Fyl­la och sät­ta igång disk­ma­ski­nen

Skri­va ett tack­brev till en släk­ting

Kol­la ige­nom vad som be­hövs och hand­la van­li­ga va­ror

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.