Väl­kom­men

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

In­gen­ting gör mig lyck­li­ga­re än om du ber mig att ska­pa ord­ning bland di­na kom­plexa, kao­tis­ka och oor­ga­ni­se­ra­de sa­ker – från ka­len­dern och sam­lar­ob­jekt till gar­de­ro­ben och vand­ran­de tan­kar. Ge­nom mitt hem­or­ga­ni­sa­tions­fö­re­tag som jag star­ta­de 2002 har jag hjälpt kun­der runt om i värl­den att ska­pa en livs­stil som speg­lar den de är trots al­la sa­ker de har. Vis­sa be­hö­ver hjälp för att för­vand­la ett kao­tiskt hem till en lugn till­flykts­ort. And­ra vill gå från trå­ki­ga till ro­li­ga städ­me­to­der och att hit­ta sa­ker på un­der en mi­nut. And­ra vill ba­ra le­va lät­ta­re och bli stol­ta och gla­da var­je gång de kom­mer in ge­nom dör­ren hem­ma. Att få ord­ning och re­da hem­ma hjäl­per män­ni­skor att le­va ett häl­so­sam­ma­re, lyck­li­ga­re och mer pro­duk­tivt liv.

JAG, AV AL­LA, BOR­DE VE­TA DET

Jag har äls­kat att stä­da och or­ga­ni­se­ra he­la mitt liv! När jag var li­ten var min Bar­bie­doc­ka in­gen par­ty­tjej. Hon fes­ta­de hem­ma­vid ge­nom att or­ga­ni­se­ra sin egen kom­bi­ne­r­a­de hus­vagn och dröm­hus i lugn och ro hem­ma. Jag om­or­ga­ni­se­ra­de fest­klän­ning­ar­na, hand­väs­kor­na och hen­nes lil­la men av­unds­vär­da sko­sam­ling. Spo­la fram till 1990-ta­let när jag, som en ny­bli­ven mam­ma till två poj­kar föd­da med 14 må­na­ders mel­lan­rum, var tvung­en att va­ra väl­or­ga­ni­se­rad för att över­le­va. Vän­ner och be­kan­ta sa att mi­na sys­tem och me­to­der för att hål­la det stä­dat var stor in­spi­ra­ti­on och hjälp. De vil­le lä­ra sig mer om hur de kun­de ren­sa ga­ra­get, få ord­ning på pap­per och av­tal. Un­der åren har jag de­lat med mig av mi­na hem­lig­he­ter ge­nom min blogg, i böc­ker och på tv.

DAGS FÖR EN RIK­TIG BE­KÄN­NEL­SE

Lik­som mi­na kun­der hän­der det att jag ock­så skju­ter upp sa­ker när jag be­hö­ver kopp­la av. Mit fa­vo­rit­tids­för­driv är so­ci­ala me­di­er som Instagram, Pin­te­rest, Fa­ce­book, Twit­ter och Lin­ke­din. Och jag upp­le­ver of­ta att jag lär mig nå­got när jag slapp­nar av.

Väl­kom­men in i min värld och kom igång med din städ­ning nu! Be­sök gär­na min hem­si­da: www.met­ro­po­li­tan­or­ga­ni­zing.com.

I ka­rak­tär, upp­fö­ran­de och stil är en­kel­het den ul­ti­ma­ta skill­na­den Henry Wadsworth Long­fel­low

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.