Om boken

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

På se­na­re tid har re­a­li­ty­pro­gram på tv om ext­re­ma sam­la­re ökat med­ve­ten­he­ten om att om­ge sig med ­för många sa­ker. Där­för är rens­ning och or­ga­ni­se­ring po­pu­lä­ra äm­nen just nu. Du är cool om du kö­per upp­le­vel­ser istäl­let för ma­te­ri­el­la pre­sen­ter. Re­se- och ho­tell­bran­schen upp­le­ver ökad ef­ter­frå­gan från per­so­ner som är tröt­ta på att kö­pa ”skräp” till si­na re­dan trånga hem och som har ren­sat ka­len­dern för att ha tid till fler ro­li­ga sa­ker. Folk spen­de­rar fort­fa­ran­de peng­ar, men istäl­let för att kö­pa sa­ker väl­jer de te­a­ter­bil­jet­ter, spa­be­hand­l­ing­ar och ut­flyk­ter till lek­land. Män­ni­skor vill lä­ra sig att le­va bil­li­ga­re, mer mi­ni­ma­lis­tiskt och att stres­sa mind­re. Att stä­da upp och var­va ner är det nya po­pu­lä­ra ut­tryc­ket just nu. Städ­ning är som en sport, och al­la oav­sett ål­der, in­komst och kön, är väl­kom­na att över­vin­na rö­ran.

I den här boken hit­tar du de all­ra bäs­ta idéer­na för städ­ning och or­ga­ni­se­ring som jag har sam­lat i många år fram­för och bak­om ka­me­ran. Mitt mål är att änd­ra ditt hem

från ka­o­tiskt till my­sigt. Li­vet är bätt­re när vi le­ver i ett ord­nat hem som pas­sar vår egen livs­stil och per­son­lig­het. Ett hem som är bra att va­ra i ger oss sin­nes­ro. Och tänk så skönt att få ovän­tat be­sök ut­an att be­hö­va ”få pa­nik” var­je gång det ring­er på dör­ren.

I var­je ka­pi­tel hit­tar du go­da råd för att hjäl­pa dig att be­stäm­ma vad du kan le­va med och vad du kan le­va ut­an. Ge­nom att ba­ra be­hål­la de sa­ker och ak­ti­vi­te­ter som är vik­ti­ga för dig ska­par du ett hem som in­te ba­ra ser till­ta­lan­de ut, men som ock­så känns gäst­vän­ligt och be­kvämt. Pro­ces­sen att få det snyggt blir myc­ket trev­li­ga­re när det upp­fat­tas som ett till­fäl­le att släp­pa sa­ker och vi­sa re­spekt för vem du är idag, var du har va­rit och var du vill va­ra.

I den­na bok av­slö­jar städ­ex­per­ter­na al­la si­na pro­fes­si­o­nel­la hem­lig­he­ter. Säg ad­jö till stö­ket en gång för al­la och lär dig att stä­da som ett proffs du ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.