01 Ba­ra skräp, över­allt

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

In­nan du kan bör­ja en rens­ning är det lämp­ligt att över­väga var­för du be­hö­ver stä­da upp. Var­ifrån kom­mer rö­ran och hur kom­mer du att på­ver­kas ge­nom att släp­pa den? I det här ka­pi­tlet lär du dig att han­te­ra nå­got som kan kän­nas som en över­väl­di­gan­de upp­gift och vad du bör gö­ra för att över­vin­na rö­ran.

01

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.