För­de­la­rna med att stä­da

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Kän­ner du dig lugn, trygg och av­slapp­nad i ditt hem? Skul­le du öns­ka att du ha­de mer tid och peng­ar? Ore­da och skräp på­ver­kar bå­de ditt bank­kon­to, din käns­la av lyc­ka och din häl­sa. Men när du gör det till en va­na att slänga oöns­ka­de och onö­di­ga sa­ker kom­mer din plån­bok att bli tjoc­ka­re. Du har ock­så mer tid att nju­ta av li­vet och du kom­mer att äls­ka ditt nya hem.

ORE­DA PÅ­VER­KAR KÄNS­LOR­NA

Låt oss bör­ja med hur rö­ran i ditt hem, da­torn el­ler ka­len­dern på­ver­kar dig per­son­li­gen och de ne­ga­ti­va käns­lor du upp­le­ver som en följd av att du in­te hål­ler ord­ning.

Ir­ri­ta­ti­on Är du of­ta ir­ri­te­rad el­ler arg för  att du in­te har ett fun­ge­ran­de sys­tem så att du kan kopp­la av och nju­ta av en mor­gon på sof­fan med en bok?

Skam Har du ”ring­kloc­keång­est” och vill  göm­ma dig var­je gång nå­gon ring­er på dör­ren? Skäms du var­je gång du frå­gar en vän att skic­ka ett do­ku­ment igen ef­ter­som du in­te hit­tar det på din da­tor? El­ler ge­ne­rar det dig att du all­tid är sen till mö­ten el­ler än­nu vär­re, in­te dy­ker upp?

Skuld Glöm­mer du ti­der­na för mat­cher,  skol­av­slut­ning­en och mid­da­gar? Blev du led­sen när du glöm­de din sons fö­re­ställ­ning el­ler din kom­pis fö­del­se­dag?

Frust­ra­ti­on Är du stän­digt fru­stre­rad för  att du in­te kan gö­ra vis­sa sa­ker ef­ter­som de sa­ker du be­hö­ver har för­svun­nit?

Ut­matt­ning Känns det som att du får mer  och mer att hål­la re­da på för var­je dag som går? Mer tvätt, fler ak­ti­vi­te­ter, mer pap­pers­­ar­be­te och fler sam­tal att ringa, ut­an någ­ra för­bätt­ring­ar i sik­te?

Oav­sett var ore­dan be­fin­ner sig är rens­ning en pro­cess som al­la kan kla­ra av. Föl­jer du rå­den i den här boken kom­mer du in­te läng­re att kän­na li­ka­dant. Istäl­let kom­mer ett väl­or­ga­ni­se­rat hem och en snygg livs­stil att få dig att kän­na dig nöjd, lugn och kon­trol­le­rad.

TA KON­TROLLEN

Den störs­ta för­de­len med att ren­sa och or­ga­ni­se­ra är att det ger dig kon­troll över ditt hem och din var­dag. Låt oss bör­ja med gar­de­ro­ben. Var­je dag tit­tar mil­jon­tals män­ni­skor i si­na full­prop­pa­de skåp och tän­ker: ”Jag har

in­get att ha på mig”. Väl­or­ga­ni­se­ra­de män­nis­kor har myc­ket att ha på sig. Skul­le det in­te va­ra otro­ligt be­fri­an­de, bå­de käns­lo­mäs­sigt och eko­no­miskt, att ta kon­troll över rö­ran och nå en punkt där allt i din gar­de­rob pas­sar, känns och ser bra ut och vi­sar vem du är? En rens­ning in­ne­bär att du be­fri­ar dig från onö­di­ga sa­ker, vil­ket i sin tur in­ne­bär att du all­tid hit­tar vad du be­hö­ver. För­ut­om att däm­pa frust­ra­ti­on spa­rar du ock­så tid när du en­kelt hit­tar sa­ker ut­an att tit­ta i lå­dan un­der säng­en el­ler i skå­pet i käl­la­ren.

Du kan ock­så ta kon­troll över ti­den ge­nom att av­bo­ka mö­ten i ka­len­dern. Pre­cis som att ren­sa i hyl­lor, skåp och på skriv­bor­det ger ut­rym­me i ditt hem ger en rens­ning i din ka­len­der dig vär­de­full tid att an­vän­da som du vill och kon­troll över din egen tid.

EKO­NO­MISKA FÖR­DE­LAR MED EN TILL­VA­RO UT­AN ORE­DA

Po­äng­en med rens­ning­en är att bli av med det du in­te be­hö­ver, vill ha el­ler tyc­ker om. På så sätt be­grän­sar du di­na till­hö­rig­he­ter till en han­ter­bar mängd och or­ga­ni­se­rar dem på ett sätt som gör att du lätt hit­tar det du vill ha.

Den förs­ta eko­no­miska för­de­len som du kom­mer att märka när du gör det här är att du in­te slö­sar bort peng­ar på dub­blet­ter. När du be­hö­ver nå­got i en oor­ga­ni­se­rad mil­jö, men in­te kan hit­ta det (du vet att du har det, men var?) så kö­per du en till, en till och en till. En dag be­stäm­mer du dig för att få ord­ning och plöts­ligt hit­tar du sex sax­ar och nio par läs­glas­ögon.

Att ha ord­ning på di­na pap­per är en för­del för eko­no­min ef­ter­som det sä­ker­stäl­ler att du in­te får be­tal­nings­på­min­nel­ser, tap­par bort räk­ning­ar el­ler glöm­mer för­fal­lo­da­gar.

Dessutom kan du pla­ne­ra när du får ett bra pris, med tåg el­ler flyg till ex­em­pel. När din ka­len­der är or­ga­ni­se­rad kom­mer du att upp­täc­ka att du spa­rar peng­ar – och tid – på van­li­ga shop­ping­re­sor. Att hand­la ut­an en de­tal­je­r­ad lis­ta, glöm­ma sa­ker el­ler kö­pa fel­ak­ti­ga sa­ker är slö­se­ri med tid och peng­ar. Ge­nom att or­ga­ni­se­ra din tid med hjälp av vec­kopla­ner vet du ex­akt vad du ska kö­pa, när och var, då blir det inga dub­blet­ter el­ler att du får brått­om där­ifrån för att du kom­mer på att du lo­vat att gö­ra en fö­del­se­dags­tår­ta till din pap­pa.

Att hål­la rö­ran i schack kan ock­så in­ne­bä­ra att hus­hållse­ko­no­min blir bätt­re. När ditt gam­la jag upp­täck­te att de skor du köp­te on­li­ne var för små la du kan­ske till ex­em­pel ba­ra sko­lå­dan bland di­na and­ra oav­slu­ta­de ”pro­jekt”. Hö­gen av ”pro­jekt” ökas på av al­la i fa­mil­jen och skor­na glöms bort. Var­je dag de lig­ger där är en dag ut­an att få peng­ar­na till­ba­ka och i värs­ta fall kan­ske de ald­rig blir re­tur­ne­r­a­de. Ditt or­ga­ni­se­ra­de jag har där­e­mot in­te en mas­sa ”pro­jekt” så di­na skor glöms in­te bort och du har kon­trol­le­rat ka­len­dern el­ler lagt till det på din att gö­ra- lis­ta och på så sätt vet du när du ska ta dem med dig för att läm­na in dem på pos­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.