Per­son­lig­hets­ty­per

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Al­la har en unik stil när det gäl­ler han­ter­ing av vis­sa ägo­de­lar el­ler skräp. Vis­sa kämpar med för myc­ket klä­der (de gil­lar att shop­pa och tycks all­tid hit­ta bra er­bju­dan­den) me­dan and­ra sam­lar på sig sa­ker till si­na hob­by­er: tek­nik­pry­lar, hant­verk och böc­ker. Och så har vi de som in­te kan gö­ra sig av med sa­ker som har ett af­fek­ti­ons­vär­de: ärv­da fö­re­mål, fa­mil­je­bil­der el­ler al­la sa­ker bar­nen nå­gon­sin gjort.

Sa­kers af­fek­ti­ons­vär­de har mer att gö­ra med per­son­lig­het, in­tres­sen och hob­by­er än vad de fles­ta tror. De sa­ker vi om­ger oss med åter­speg­lar vå­ra per­son­li­ga pre­fe­ren­ser och pri­ori­te­ring­ar – bå­de bra och då­li­ga.

1 Vad tyc­ker du bäst om att hand­la?

A Grab and go-shop­pa­ren: du går ba­ra i af­fä­ren och ploc­kar det du be­hö­ver. Du är ex­pert på ef­fek­tiv shop­ping och är ba­ra in­ne i bu­ti­ken i max en kvart.

B Ex­trem­lä­sa­ren: Din ”att-lä­sa-hög” är näs­tan li­ka full som bok­hyl­lor­na. Du ba­ra mås­te gå in i bok­han­deln, kö­pa en kaf­fe och skaf­fa nå­got nytt att lä­sa.

C Tek­nik­gu­run: Du är först med det se­nas­te och skul­le stå i kö långt ut på trot­to­aren för att få tag i den se­nas­te te­le­fo­nen.

D Shop­ping­mot­stån­da­ren: Du gil­lar in­te folk­mas­sor, av­skyr shop­ping­gal­le­ri­or och fö­re­drar att hand­la allt on­li­ne.

E Rea-drott­ning­en: In­gen kan no­sa upp re­aer­bju­dan­den som du. La­ger­för­sälj­ning och bil­lig­a ­bu­ti­ker är di­na fa­vo­ri­ter. Du äls­kar ra­batt­kort.

2 Vil­ken typ av sa­ker kan du in­te gö­ra dig av med?

A ”Jag kom­mer få an­vänd­ning av den nå­gon gång” -sa­ker.

B Gam­la böc­ker, nya böc­ker, böc­ker du ald­rig kom­mer att lä­sa (äls­ka mig, äls­ka mi­na böc­ker).

C Kab­lar, led­ning­ar och al­la elek­tris­ka pry­lar (hal­lå, det fun­kar fort­fa­ran­de).

D Sa­ker med af­fek­ti­ons­vär­de och fa­mil­je­bil­der (till och med de fu­la).

E Ra­batt­kort, re­klam­bro­schy­rer och pap­pers­hö­gar (jag kan gå ige­nom dem se­na­re).

Per­son­lig­hets­quiz

Den­na quiz hjäl­per dig att iden­ti­fi­e­ra vil­ken typ av sa­ker du sam­lar på och var­för. Det kom­mer att vi­sa dig vil­ka om­rå­den i ditt hem som tro­li­gen kom­mer att be­hö­va mest upp­märk­sam­het och hur man ska när­ma sig di­na spe­ci­fi­ka or­ga­ni­sa­to­ris­ka ut­ma­ning­ar.

3 Vil­ka är de rö­ri­gas­te plat­ser­na i ditt hem?

A Hör­nor, lå­dor och skåp.

B Hyl­lor, bok­hyl­lor och natt­duks­bord.

C Skriv­bords­lå­dor, köks­lå­dor og natt­duks­bords­lå­dor.

D Väg­gar, gäst­rum och bo­dar.

E Kö­ket, kon­to­ret och ga­ra­get.

4 Vad hind­rar dig från att ren­sa?

A ”Jag har vik­ti­ga­re sa­ker att gö­ra.”

B ”Jag har pla­ner på att an­vän­da det.”

C ”Jag tror att jag kan säl­ja det.”

D ”Jag kan in­te gö­ra mig av med vå­ra fa­mil­je­min­nen.”

E ”Jag har in­te tid.”

5 Vil­ket av föl­jan­de be­skri­ver ditt hem bäst?

A Hem­met är mes­ta­dels väl­or­ga­ni­se­rat, men rö­ran lu­rar bak­om var­je skåp­dörr.

B Du gör hö­gar. Ho­ri­son­tel­la ytor är en mag­net för skräp.

C Du gör al­la lå­dor till ”skräp­lå­dor”.

D Du gör plats till al­la bil­der och konst­pro­jekt på väg­gar­na.

E Du kom­mer in­te ihåg när du fick plats med bi­len i ga­ra­get sist.

KOL­LA SVA­REN!

Chan­sen att du har ring­at sam­ma svar mer än en gång är gans­ka stor. Så här ten­de­rar din per­son­lig­hets­typ att sam­la på sig skräp:

Flest A: ”Out of sight, out of mind”-ty­pen Di­na gäs­ter kan in­te ana hur myc­ket skräp som döl­jer sig bak­om skåp­dör­rar­na. Rens­ning är in­te nå­got du prio­ri­te­rar. Istäl­let spa­rar du sa­ker i skå­pen.

Lös­ning­en för dig Ren­sa någ­ra  mi­nu­ter var­je dag. Om du in­te har tid för sto­ra pro­jekt, för­sök att fort­sät­ta med mi­ni­upp­gif­ter.

Flest B: Den ihär­di­ga sam­la­ren Du äls­kar att lä­sa. Tid­ning­ar och ma­ga­sin lig­ger i hö­gar på soff­bor­den. Böc­ker står stap­la­de bred­vid säng­en. Du äls­kar att lä­ra dig men mås­te stän­digt ta hän­syn till ”sa­ker” på al­la ytor i hem­met.

Lös­ning­en för dig Be­stäm dig för  ett an­tal böc­ker du kom­mer vil­ja lä­sa igen. Köp en läs­plat­ta och få nya böc­ker på det sät­tet. Lägg tid­ning­ar­na till åter­vin­ning var­je kväll och kas­ta de som är mer än tre må­na­der gam­la. Ge bort böc­ker­na till and­ra som lä­ser. De­la dem med en vän el­ler ge dem till bib­li­o­te­ket. Flest C: Tek­nik­nör­den Din fa­milj och di­na vän­ner ber all­tid dig om hjälp med de­ras da­to­rer. Di­na lå­dor är ful­la av gam­mal elekt­ro­nik, lad­da­re och bat­te­ri­er.

Lös­ning­en för dig Sätt en de­ad­li­ne  och gå ige­nom din sam­ling. Ge bort, åter­vinn el­ler kas­se­ra ut­gång­na ob­jekt och sa­ker du in­te läng­re an­vän­der.

Flest D: Spa­rar-sa­ra Du är fa­mil­jens hi­sto­rie­äls­ka­re. Du spa­rar al­la fo­to­al­bum, barn­teck­ning­ar och -klä­der. Du vär­de­sät­ter tra­di­ti­o­ner och sa­ker med ett af­fek­ti­ons­vär­de.

Lös­ning­en för dig Du kan vär­de­ra  fa­mil­je­min­nen ut­an att spa­ra var­je en­skild sak. Be­håll di­na fa­vo­rit­sa­ker. Ska­pa en di­gi­tal min­nes­bok som du kan de­la med and­ra.

Flest E: Su­per­shop­pa­ren Du vet hur man no­sar upp er­bju­dan­den. Di­na köks­skåp är ful­la av sto­ra kon­serv­bur­kar och torr­va­ror. Lös­ning­en för dig Ett er­bju­dan­de är ba­ra lön­samt om du än­då skul­le kö­pa sa­ker­na. Be­grän­sa ra­batt­ku­pongs­sam­lan­det och tänk två gång­er in­nan du hand­lar nya sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.