Var­dags­rum­met

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Var­dags­rum­met (och då me­nar vi även det even­tu­el­la all­rum­met i hem­met) är van­ligt­vis ett rum som har fle­ra funk­ti­o­ner och an­vänds för många ak­ti­vi­te­ter. Var­dags­rum­met be­rät­tar en hi­sto­ria om de som an­vän­der rum­met.

RUMMETS ROLL

Van­li­ga ak­ti­vi­te­ter i var­dags­rum­met bru­kar va­ra läs­ning, tit­ta på tv och lyss­na på mu­sik. Dessutom spen­de­rar ibland gäs­ter nat­ten på sof­fan i var­dags­rum­met. Det kan ock­så fun­ge­ra som lek­rum för barn (med lek­sa­ker), mu­sik­rum (med för­stär­ka­re, in­st­ru­ment och mu­sik­ställ) och/el­ler som ett spel­rum (med kon­so­ler, kort­le­kar, bräd­spel och pus­sel). Det kan va­ra ett rum för bå­de konst, hant­verk, läxa el­ler trä­ning. Kort sagt: var­dags­rum­met är det rum där li­vet hän­der. Där­för mås­te rum­met va­ra li­ka multi­funk­tio­nellt som de som an­vän­der det.

Ju mer man an­vän­der rum­met, el­ler ju fler ak­ti­vi­te­ter som sker där, des­to stör­re är ris­ken för att det blir rö­rigt. Var­je ak­ti­vi­tet el­ler hob­by in­ne­bär ock­så mas­sa gre­jer som lätt kan bli lig­gan­de fram­me. Sam­ti­digt vill vi ock­så att var­dags­rum­met är en lugn och väl­kom­nan­de plats för av­kopp­ling och um­gänge.

FUNK­TI­ON OCH KOM­FORT

Om en fa­mil­je­med­lem äg­nar sig åt hand­ar­be­te el­ler forsk­ning kom­mer du snart se hur al­la sa­ker som an­vänds till ak­ti­vi­te­ter­na bör­jar sam­las där och kan gö­ra rum­met mind­re trev­ligt för and­ra. För att var­dags­rum­met ska kun­na an­vän­das av al­la är lös­ning­ar som in­te går ut över funk­ti­on, stil och kom­fort där­för av­gö­ran­de när man or­ga­ni­se­rar det­ta rum.

Ta bort all­ting från al­la ho­ri­son­tel­la ytor (golv, föns­ter­brä­dor, pia­no och bords­y­tor) in­nan du bör­jar or­ga­ni­se­ra. Sam­la ihop allt som in­te hör hem­ma i rum­met (som mynt, mo­bi­ler, kop­par och tall­ri­kar) och lägg till­ba­ka det på de­ras plat­ser (ar­ti­klar­na om de and­ra rum­men i den här boken kan va­ra till hjälp).

Där­ef­ter vän­der du upp­märk­sam­he­ten mot det som egent­li­gen hör till det­ta rum. Tänk först på vad som bru­kar an­vän­das re­gel­bun­det. Sa­ker som hör­lu­rar, fjärr­kon­trol­ler, hob­by­sa­ker, tek­nik­pry­lar el­ler barn­lek­sa­ker kan al­la an­vän­das i var­dags­rum­met. Finns det till­räck­ligt med för­var­ing om du in­te vill ha det syn­ligt? Över­väg att skaf­fa en me­die­mö­bel, en plats­byggd bok­hyl­la el­ler köp fär­di­ga hyl­lor. Even­tu­ellt kan du sat­sa på någ­ra mo­bi­la lös­ning­ar, så­som de­ko­ra­ti­va kor­gar, gam­la res­väs­kor el­ler lå­dor på hjul.

Se till att var­dags­rum­met åter­speg­lar di­na nu­va­ran­de livs­stil­soch or­gan­i­sa­ti­ons­be­hov. Finns det en tav­la du in­te gil­lar på väg­gen? Hål­ler du fast vid oöns­ka­de pre­sen­ter som ald­rig kom­mer att an­vän­das? Njut av me­nings­ful­la sa­ker ge­nom att bli av med sa­ker­na du in­te tyc­ker om. Istäl­let för att skäm­mas el­ler kän­na dig som att du slö­sar, var tack­sam för att du har sa­ker som du kan de­la med dig av via oli­ka väl­gö­ren­hets­fö­re­tag el­ler lop­pi­sar.

ZO­NER

När du pla­ne­rar rum­met och mö­bler­na som ska va­ra där ska du tän­ka in al­la ak­ti­vi­te­ter som bru­kar ta plats i rum­met. Gör en lis­ta över de nöd­vän­di­ga sa­ker­na för var­je ak­ti­vi­tet och för­sök att ska­pa en zon som gör att just den ak­ti­vi­te­ten fun­ge­rar där. Ett om­rå­de el­ler en zon är där fle­ra sa­ker sam­las för en viss ak­ti­vi­tet el­ler syf­te. Ak­ti­vi­tets­zo­ner i var­dags­rum­met kan in­ne­hål­la:

Läs­om­rå­de Krä­ver nå­gon sitt­plats, ljus och  en våg­rät yta: en sof­fa el­ler stol, en läs­lam­pa och ett li­tet si­do­bord till­räck­ligt stort för att rym­ma ett glas el­ler en kopp och kan­ske en skål med god­is.

Säll­skaps­om­rå­de Oav­sett om du har gäs­ter  till mor­gon­kaf­fet el­ler en tre­rät­ters mid­dag, kan du be­hö­va ett si­do­bord, spel­bord och spel.

Elektro­om­rå­de En plats för tv- och spel­ut rust­ning så­som spel­kon­so­ler, fjärr­kon­trol­ler, hör­lu­rar, plat­tor och da­to­rer. Kan­ske be­hövs en se­pa­rat me­die­mö­bel med hyl­lor för ka­bel- och

ETT VAC­KERT SIN­NE

Al­la hem för­tjä­nar ett zen­lik­nan­de om­rå­de för läs­ning och av­kopp­ling. Här pas­sar det att ha ett li­tet si­do­bord för att hål­la det stä­dat.

en­he­ter och en lå­da för ap­pa­ra­ter. Du kan even­tu­ellt läg­ga dem i lå­dor el­ler på en hyl­la i en mö­bel som du re­dan har till da­tor­till­be­hör.

Mu­sik­om­rå­de Ett om­rå­de för in­st­ru­ment,  no­ter, not­ställ och för­stär­ka­re kan ock­så rym­ma din äls­ka­de skiv­sam­ling.

Barn­om­rå­de Det sis­ta du vill är att bar­nens  lek­sa­ker och spel ska ta över he­la var­dags­rum­met, men du kan ska­pa en snygg zon i rum­met med ett för­var­ings­sys­tem som bar­nen kom­mer att an­vän­da (se Toy Sto­ry ne­dan).

TOY STO­RY

Att ha en bok­hyl­la el­ler en hyll­sek­ti­on i rum­met ga­ran­te­rar in­te att fa­mil­jens sa­ker blir bätt­re or­ga­ni­se­ra­de och att det blir mind­re rö­rigt. Där­för är det vik­tigt att hit­ta ett sys­tem som fun­kar för al­la. Lå­ga, öpp­na hyl­lor lå­ter bar­nen själ­va hit­ta si­na lek­sa­ker. Byt spel re­gel­bun­det och be­grän­sa an­ta­let. Då är det lätt att ren­sa och lek­sa­ker­na hålls till ett min­i­mum.

Små­barns­lek­sa­ker och trans­pa­ren­ta lå­dor är en per­fekt kom­bi­na­ti­on. An­vänd box­ar som in­te är för dju­pa så du upp­munt­rar an­vänd­ning­en av ett spel åt gång­en istäl­let för att spel­lå­dan töms för att hit­ta en be­gravd skatt. Hand­hål­lna spel­kon­so­ler pas­sar fint i kor­gar med hand­tag. De gli­der li­ka lätt ur hyl­lor­na som lå­dor. Sätt eti­ket­ter på var­je korg för att hål­la koll på in­ne­hål­let.

HÅLL YTOR­NA FRIA FRÅN ORE­DA

När du väl har stä­dat upp och or­ga­ni­se­rat var­dags­rum­met till ett triv­samt rum är det vik­tigt att du föl­jer en upp­följ­nings­plan. Det är lät­ta­re att be­hål­la din nya ord­ning om du in­te lå­ter sa­ker smy­ga sig till­ba­ka till bords­ski­vor, pia­non, hyl­lor el­ler and­ra ho­ri­son­tel­la ytor. Här är någ­ra stra­te­gi­er du kan an­vän­da för att und­vi­ka de van­li­gas­te fäl­lor­na:

1 Kvit­ton

Be­håll ba­ra de nöd­vän­di­ga och kas­ta de and­ra. Bå­de sylt­bur­kar, plast­fic­kor, map­par el­ler ett stort ku­vert fun­kar för att för­va­ra de du be­hö­ver. Al­ter­na­tivt en skolå­da el­ler en ar­kiv­mapp.

2 Ma­gasin­sy­stem

Be­grän­sa an­ta­let pre­nu­me­ra­ti­o­ner på vec­ko­tid­ning­ar och ma­ga­sin, och upp­rät­ta ett sys­tem för att gö­ra dig av med de gam­la i takt med att du får nya. För­va­ra de se­nas­te num­ren på ett hyll­plan el­ler i tid­nings­hål­la­re på gol­vet. Evi­ga sam­la­re kan skic­ka tid­ning­ar­na till en bok­bin­da­re där de får om­slag och en bok­rygg till­ba­ka så att de kan stå på en hyl­la.

3 Post

Re­klam? Åter­vin­ning. Van­lig post? Lägg det i en viss lå­da el­ler korg.

4 Ra­batt­ku­pong­er

Lägg dem i din plån­bok el­ler på ad­mi­nist­ra­tions­plat­sen (se si­dan 136).

5 Dags­tid­ning­ar

Ha en korg för pap­per­så­ter­vin­ning re­do att dum­pa tid­ning­ar­na i när du har läst dem.

6 Pre­sent­kort

Skriv in slut­da­tu­met i ka­len­dern och sätt en på­min­nel­se på din mo­bil en må­nad fö­re det da­tu­met. För­va­ra pre­sent­kort i ad­mi­nist­ra­tions­ut­rym­met.

7 Mynt

Lägg mynt i en stor burk, en ci­garr­lå­da, en skål, en de­ko­ra­tiv mugg el­ler ett öl­glas. Ta med dem till ban­ken när be­hål­la­ren är tre fjär­de­de­lar full. De fles­ta ban­ker har räk­ne­ma­ski­ner som kun­der­na kan an­vän­da gra­tis.

8 Smut­siga tall­ri­kar

Gör det till en va­na att al­la i slu­tet av da­gen all­tid tar hand om smut­siga tall­ri­kar över­allt i hu­set. Det be­ty­der in­te ba­ra att bä­ra ut dem i kö­ket, de ska dis­kas, tor­kas och sät­tas in i skå­pen el­ler stäl­las i disk­ma­ski­nen.

9 Lek­sa­ker

Se till att bar­nen vet att de är an­sva­ri­ga för att ploc­ka upp si­na eg­na lek­sa­ker på kväl­len.

MU­SIK

Att or­ga­ni­se­ra i al­fa­be­tisk ord­ning ef­ter art­ist är ett bra sy­stem. Even­tu­ellt kan du de­la in yt­ter­li­ga­re med mu­si­ka­lisk gen­re:

Coun­try

Hip­hop

Jul

Jazz

Rock

DVDER

Gen­re­ka­te­go­ri­er kan föl­jas av al­fa­be­tisk ord­ning ef­ter ti­tel:

Ac­ti­on

Barn

Dra­ma

Fa­milj

Hi­sto­ria

Ko­me­di

Mu­si­kal

Ro­man­tik

Sci-fi

Väs­tern

SPEL

Gen­re­ka­te­go­ri­er kan föl­jas av al­fa­be­tisk ord­ning ef­ter ti­tel:

Ac­ti­on

Även­tyr

And­ra: mu­sik, pus­sel, frå­ge­sport Sport

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.