Kö­ket

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

För in­te så länge se­dan an­vän­des kö­ket ba­ra för en sak: mat­lag­ning. Idag spe­lar dock kö­ket of­ta hu­vud­rol­len i hem­met och har många fler funk­tio­ner. Kö­ket har bli­vit det so­ci­ala na­vet i hu­set, där vän­ner och fa­milj sam­las fö­re, un­der och ef­ter mål­ti­der­na. Dess­ut­om an­vän­der många av oss kö­ket som fa­mil­je­rum, där vi pla­ne­rar och syn­kro­ni­se­rar trä­ning, ar­be­te, sko­la och so­ci­ala av­tal. Det är här fa­mil­jen gör läx­or, öpp­nar pos­ten och be­ta­lar räk­ning­ar­na – allt det­ta mel­lan fö­del­se­dags­fi­ran­den och helg­da­gar och gläd­jen att sät­ta sig till bords och nju­ta av en hem­la­gad mid­dag.

HUSETS HJÄR­TA

Kö­ket är det mest of­fent­li­ga rum­met i da­gens hem. Det bå­de syns och an­vänds mest. Hus­ä­ga­re som läng­tar ef­ter ord­ning i sitt kök kän­ner sig lätt över­väl­di­ga­de och vet in­te rik­tigt var de ska bör­ja. Den go­da ny­he­ten är att det svå­ras­te är just det – att bör­ja. Att or­ga­ni­se­ra hjär­tat av hu­set krä­ver EKG: eva­kue­ring, ka­te­go­ri­se­ring och re­stau­re­ring (av zo­ner). Bör­ja med att tän­ka ige­nom de van­li­gas­te or­sa­ker­na till ore­da i kö­ket:

Dub­bel­trub­bel Gör dig av med dub­blet­ter och spa­ra ba­ra de bäs­ta och mest an­vän­da flas­kor­na, ka­strul­ler­na, va­ser­na och al­la and­ra tvil­ling- och tril­ling­sa­ker­na du har.

Ore­da uti­från Ha en plats för för­var­ing för sa­ker som har ham­nat i kö­ket, men som egent­li­gen har en an­nan plats, så­som hår­band, skor, trä­nings­red­skap, skol­ma­te­ri­al och klä­der. Spa­ra tid och ener­gi ge­nom att flyt­ta till­ba­ka all des­sa sa­ker till sin plats en gång om da­gen.

Skräplå­desa­ker För­vi­sa bat­te­ri­er och glöd­lam­por, mynt, slad­dar och kab­lar till käl­la­ren el­ler lin­ne­skå­pet (se si­dor­na 60- 65).

HIT­TA RÄTT RE­CEPT

Att hål­la kö­ket väl­or­ga­ni­se­rat och stä­dat är en ut­ma­ning i vår tid. För­ut­om att va­ra ett rum för fle­ra ak­ti­vi­te­ter är kö­ket en ”drop zo­ne” fullt av sa­ker vi kö­per och skaf­far oss: köks­ar­ti­klar, elek­tris­ka pry­lar, ra­batt­kort, hus­djurs­till­be­hör – allt möj­ligt! Det finns ett brett ut­bud av or­ga­ni­se­rings­pro­duk­ter i al­la pris­klas­ser som lo­var att hjäl­pa oss att gö­ra sa­ker snab­ba­re, bätt­re och mer ef­fek­tivt. Så var­för hit­tar vi ald­rig rätt lock till en plast­lå­da när vi be­hö­ver det? Det tar läng­re tid att or­ga­ni­se­ra kö­ket än and­ra rum, och det finns fle­ra an­led­ning­ar till det.

Många oli­ka ak­ti­vi­te­ter äger rum i kö­ket – in­te ba­ra mat­lag­ning.

Det är ett ”of­fent­ligt” rum i hem­met och an­vänds av al­la.

Det finns många stäl­len att för­va­ra sa­ker – bänk­ski­vor, skåp, hyl­lor och lå­dor.

När du pla­ne­rar din köks­för­var­ing är nyc­keln att av­sät­ta ett visst skåp el­ler viss lå­da till en viss typ av köks­ut­rust­ning. Kö­ket till hö­ger är väl­ut­rus­tat med skåp: det finns plats för allt och allt är på rätt stäl­le.

FÅ ÖVER­SIKT ÖVER RUM­MET

Att gå från ett ka­o­tiskt till ett my­sigt hem hand­lar in­te ba­ra om att läg­ga sa­ker i märk­ta lå­dor. In­nan det hän­der mås­te du ana­ly­se­ra rum­met och ta re­da på vil­ka till­gäng­li­ga för­var­ings­lös­ning­ar som är bäst. Den verk­li­ga ut­ma­ning­en är att ar­be­ta med de fak­tis­ka ar­ki­tek­to­nis­ka för­hål­lan­de­na.

Golv Du kan an­vän­da golv­y­tan mel­lan köks­bän­ken, kyl­skåp och spis, un­der hyl­lor – kort och gott, över­allt där du in­te sät­ter föt­ter­na – ge­nom att hit­ta lå­dor, pap­pers­kor­gar och kor­gar som pas­sar där.

Vägg: hyl­lor Ex­tra hyl­lor på den mins­ta väg­gen men än­då va­ra an­vänd­ba­ra för för­

var­ing. För­va­ra säl­lan an­vän­da små sa­ker högt upp på hyl­lor­na och de du an­vän­der of­ta där du lätt kan nå dem.

Vägg: häng­an­de för­var­ing Sko­puts, mag­net­lis­ter, stäng­er, kro­kar, kro­kar för mug­gar, dusch­dra­pe­ri­er, själv­häf­tan­de kro­kar – det finns många al­ter­na­tiv för att hänga upp sa­ker, så du kan ut­nytt­ja det ut­rym­me som in­te an­vänds.

FÅ ORD­NING PÅ TORR­VA­RORNA

Den­na gui­de kan an­pas­sas till ett kök som har fler mind­re istäl­let för ett stort köks­skåp.

För att ren­sa och or­ga­ni­se­ra ett skaf­fe­ri, bör­ja med att ta ut allt och tvät­ta och tor­ka hyl­lor och väg­gar. Kas­ta allt som har gått ut, och oöpp­na­de kon­ser­ver och torr­va­ror som du in­te läng­re vill ha.

När du sät­ter till­ba­ka sa­ker­na, tänk på att fas­ta plat­ser gör det lät­ta­re bå­de att la­ga mat och att hand­la. Du ser di­rekt vad du sak­nar.

Skaf­fe­ri­et in­ne­hål­ler det du an­vän­der mest. På näs­ta upp­slag får du ett för­slag på hur du kan märka hyl­lor­na.

1 2Kon­ser­ver, pas­ta, ris, bröd, ör­ter, mat­lag­nings­vin, ba­king­re­di­en­ser, strö­bröd. 10

När du ska ut 3 2 2 2 4 5 4 1 1 9 8 8 7 6 6 12 12 10 14 13 11

3 4 5 6 7 8Ha stör­re red­skap i en lät­till­gäng­lig lå­da (visp, mått­bä­ga­re, sle­var, gryt­van­tar). 9

13 14

11 12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.