Mat­bor­det

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

När kun­der kon­tak­tar mig och vill ha hjälp med att or­ga­ni­se­ra he­la hem­met och jag hör mins­ta an­ty­dan till frust­ra­ti­on el­ler räds­la i de­ras röst frå­gar jag dem var­för? Of­tast kän­ner de sig över­väl­di­ga­de och vet in­te vart de ska bör­ja. Om de har en mat­sal el­ler mat­plats re­kom­men­de­rar jag att de bör­jar där.

För det förs­ta är det bå­de snab­ba­re och en­kla­re att or­ga­ni­se­ra ett rum som an­vänds säl­lan än ett som he­la fa­mil­jen an­vän­der dyg­net runt. För det and­ra är sa­ker­na i det­ta rum, med någ­ra un­dan­tag, mind­re emo­ti­o­nellt pro­vo­ce­ran­de än sa­ker i and­ra de­lar av hem­met.

DIN STIL

Kom ihåg att livs­sti­len ut­trycks ge­nom små de­tal­jer i he­la hem­met. Mat­plat­sen är den plats där jag re­kom­men­de­rar att du pas­sar på att skry­ta li­te, även när det ba­ra är fa­mil­jen som äter till­sam­mans. Tänk på mat­sa­len som den plats där sjä­len ut­trycks ge­nom väl­or­ga­ni­se­ra­de de­tal­jer. De sa­ker som finns här är pric­ken över i:et och du bör ge upp­märk­sam­het till var­je de­talj, sär­skilt om du vill ha en for­mell mat­sal.

Bör­ja med att tän­ka ige­nom om du gil­lar över­flöd el­ler att ha det av­ska­lat. Or­ga­ni­se­ring hand­lar in­te om att kas­ta sa­ker ut­an an­led­ning. Syf­tet med att ren­sa är att ta re­da på vad man vill ha, vad som är nöd­vän­digt, an­vänd­bart och upp­skat­tat. De sa­ker fort­sät­ter be­rät­ta om en hi­sto­ria om oss, och de bäs­ta be­rät­tel­ser­na har bå­de hjäl­tar och skur­kar. När du or­ga­ni­se­rar och rensar upp är må­let att be­hål­la hjäl­tar­na och bli av med så många skur­kar som möj­ligt.

TILL ATT BÖR­JA MED

På sam­ma sätt som mål­ti­der in­te ba­ra ska mät­ta ma­gen, hand­lar mid­da­gar in­te hel­ler ba­ra om mat – det hand­lar om att ska­pa at­mo­sfär. Mat­plat­sen bör va­ra en fest för sin­ne­na. Det ska se ut, luk­ta och kän­nas så bra som mål­ti­den sma­kar och det ska va­ra smak­fullt för ögo­nen. Men det ger dig in­te fri lejd att be­hål­la en mas­sa pynt.

Mat­plat­sen blir of­ta en plats för sa­ker som är på väg nå­gon an­nan­stans. Sa­ker­na har in­get här att gö­ra, men har flyt­tats på me­dan nåt an­nat, mer an­vänt rum har ren­sats. Al­ter­na­tivt har det ham­nat där för att du in­te vet var du ska gö­ra av det. Till ex­em­pel: ”Här är ett par byx­or jag be­ställ­de on­li­ne. De pas­sar in­te och ska skic­kas till­ba­ka. Jag ska pos­ta dem se­na­re, men för till­fäl­let kan de lig­ga här.” Ty­värr hän­der ald­rig ”se­na­re”. Du mås­te få ut ore­dan och för­hind­ra att det kom­mer till­ba­ka.

Bör­ja stä­da allt på och runt mat­bor­det och sto­lar­na. När det ta­gits bort, kan du för­hind­ra skräp från att sam­las på bor­det ge­nom att stäl­la nå­got an­nat där. Kan­ske någ­ra tall­ri­kar, glas och be­stick, el­ler lägg på en duk och ställ dit en frukt­skål el­ler en vas med blom­mor. Det finns in­gen an­led­ning att gö­ra ett över­dri­vet pyn­tat bord. Kom istäl­let ihåg att i det enk­la lig­ger det vac­kra.

DET KOM­MER TILL AN­VÄND­NING

Ett av li­vets störs­ta nö­jen är att om­ge dig med sa­ker du äls­kar. Men det kan bli för myc­ket av det go­da och mat­plat­sen bör va­ra en bland­ning av skön­het och funk­tio­na­li­tet. Nö­jet att äta i ett väl­or­ga­ni­se­rat rum är odis­ku­ta­belt.

Blir du glad av att äta i din mat­sal? Om in­te, bör du för­sö­ka ska­pa ett rum som är

my­sigt, be­kvämt och lätt att un­der­hål­la.

Om du har en kis­ta el­ler skänk i rum­met, ta ut al­la sa­ker ur den. Sor­te­ra sa­ker i ka­te­go­ri­er, och in­spek­te­ra och ana­ly­se­ra allt som en ku­ra­tor på ett mu­se­um. Gör en re­gel om att an­vän­da allt du äger. Spa­ra in­te sa­ker för spe­ci­el­la till­fäl­len. Om du hit­tar gam­la glöm­da skat­ter när du rensar, som sto­ra vin­glas – an­vänd dem till varm cho­klad med gräd­de. Att bry­ta en tra­di­tion kan ge di­na sa­ker nytt liv och ener­gi ef­tersom du fak­tiskt an­vän­der dem. Er­sätt för­vir­ring med stolt­het och låt sät­tet du an­vän­der sa­ker åter­speg­la din in­di­vi­du­el­la per­son­lig­het och livs­stil.

Kas­ta glas med spric­kor och gör dig av med sa­ker som krä­ver myc­ket un­der­håll, till ex­em­pel sil­ver som mås­te put­sas och du­kar som mås­te stry­kas.

FLYGANDE TALL­RI­KAR

Har du tall­ri­kar som ald­rig an­vänds, men som du har kvar av oli­ka an­led­ning­ar? Här är någ­ra an­led­ning­ar till att du in­te an­vän­der dem:

De är in­te till för mat.

De tål in­te mik­ro.

De kan in­te dis­kas i disk­ma­skin.

De är för hög­tid­li­ga för var­dags­mid­da­gar.

De står på ett stäl­le som är svårt att nå.

De går sön­der lätt.

Om nå­got av des­sa skäl gäl­ler för dig bör du över­väga att ge bort bå­de fin- och var­dags­­­tall­ri­kar­na och er­sät­ta dem med en upp­sätt­ning av tall­ri­kar i en ne­u­tral färg som kan an­vän­das bå­de till var­dag och fest.

MÖ­BLERA OM

Mö­bler som är för sto­ra för ett rum kan gö­ra att det ver­kar trångt och obe­kvämt. Om du har ren­sat upp i mat­sa­len, men fort­fa­ran­de har en käns­la av att nå­got är fel, kan­ske mö­bler­na ska flyt­tas, tas bort el­ler er­sät­tas med nå­got i en lämp­li­ga­re stor­lek.

Bord Bor­det är hu­vud­mö­beln i rum­met. Ana ly­se­ra for­men och stor­le­ken för att se till att det pas­sar. Det bör va­ra 1 me­ter mel­lan väg­gen och mat­bords­sto­lar­na när sto­len är ut­dra­gen. Mind­re än det är en in­di­ka­ti­on på att ett mind­re mat­bord pas­sar bätt­re.

Mat­ta En mat­ta un­der bor­det bör stic­ka ut  40 cm bak­om stols­be­nen när de står un­der bor­det. Du kan na­tur­ligt­vis ha en stör­re mat­ta, men du bör åt­min­sto­ne ha cir­ka 15 cm fritt golv runt den. Kom ihåg att en mat­ta un­der bor­det drar åt sig mat och dryck, så ha det i åtan­ke när du väl­jer.

Arm­bågs­ut­rym­me Tänk på att al­la runt  bor­det be­hö­ver cir­ka 60 cm bords­ski­va för att und­vi­ka att sit­ta trångt när man äter.

Skänk En buf­fé el­ler skänk bör va­ra till­räck­ligt  djup för att rym­ma di­na störs­ta fat. Om du tror att du be­hö­ver en dju­pa­re när du tit­tar ige­nom de sa­ker du vill för­va­ra där, kom ihåg att du be­hö­ver cir­ka 1 me­ter mel­lan sto­len och skän­ken när sto­len är ut­dra­gen.

Tak­lam­pa Om du har en ljus­kro­na el­ler tak lam­pa ovan­för bor­det ska den hänga minst 1 me­ter över bords­ski­van för att in­te va­ra i vägen.

Bords­de­ko­ra­ti­o­ner Ha gär­na bords­de­ko­ra ti­o­ner som är runt 30 cm långa och in­te hög­re än 40 cm. Då kan gäs­ter­na se varand­ra i ögo­nen ovan­för bor­det.

1 Om du sät­ter upp konst på väg­gen ovan­för skän­ken, ser det mest lug­nan­de ut om bil­den är cen­tre­rad över mö­beln. 2 När sto­len är ut­dra­gen be­hö­ver du 1 me­ter golv­y­ta mel­lan den och väg­gen el­ler näs­ta mö­bel. 3 Var­je gäst kom­mer att be­hö­va cir­ka 60 cm bords­ut­rym­me för att und­vi­ka att arm­bå­gar­na slår i varand­ra un­der mål­ti­den.

4 Se till att mat­tan är till­räck­ligt stor för att sto­lar­na ska kun­na dras ut på den.

LJUS GER UT­RYM­ME

Lju­set är sär­skilt vik­tigt i mat­sa­len och kan gö­ra att rum­met känns stör­re. Oli­ka ljus­käl­lor ska­par en varm glöd som ger en bra at­mo­sfär. Ljus och ljus­sta­kar, vägg­lam­por med speg­lar bak­om, lam­por, bords­lam­por och ljus­kro­nor bi­drar till att ly­sa upp. Ju fler ljus­käl­lor du har, des­to fler val­möj­lig­he­ter har du när det gäl­ler att ska­pa rätt at­mo­sfär.

SKAF­FE­RI

Om du har tu­ren att bo i ett äld­re hus med ett skaf­fe­ri mås­te det rö­jas pre­cis som res­ten av hu­set. Skaf­fe­ri­er kan va­ri­e­ra från det myc­ket sto­ra, med vin­skåp, disk­ma­skin, is­ma­skin och di­ver­se skåp och lå­dor, till de enk­la som ba­ra be­står av en bänk, någ­ra lå­dor och kan­ske ett skåp. Oav­sett stor­lek gäl­ler sam­ma re­gler för or­ga­ni­sa­ti­on och städ­ning.

AN­VÄND­BA­RA NYA YTOR

In­te al­la som har sin egen mat­sal an­vän­der den. Van­li­ga fa­mil­jer har myc­ket mind­re mid­da­gar än ti­di­ga­re och spen­de­rar allt mer tid på att äta ute. Dess­ut­om har öpp­na köks­lös­ning­ar bli­vit allt van­li­ga­re. Här smäl­ter var­dags­rum, mat­sal och kök ihop till ett rum där de fles­ta av fa­mil­jens ak­ti­vi­te­ter äger rum. Om du mär­ker att mat­sa­len står oan­vänd stör­re de­len av året kan det va­ra en bra idé att gö­ra det till en an­nan typ av rum som an­vänds of­ta­re – kan­ske ett lek­rum, gym el­ler hem­ma­kon­tor el­ler ett be­kvämt fa­mil­je­rum där di­na barn kan gö­ra läx­or och pro­jekt och de vux­na kan nju­ta av si­na hob­by­er.

Mat­sals­mö­bler­na kan du be­hål­la så du har dem när du be­hö­ver dem för en stor jul­mid­dag el­ler fö­del­se­dag med din fa­milj, men ge dem nya funk­ti­o­ner. Ex­em­pel­vis be­hö­ver vi­trin­skå­pet el­ler skän­ken in­te in­ne­hål­la pors­lin. Det är per­fekt för för­var­ing av kon­tors­ut­rust­ning, hand­­ar­be­ten el­ler pys­sel­gre­jer. Tänk på att det är ok att an­vän­da al­la rum på ett sätt som pas­sar dig och di­na be­hov. En li­ten oan­vänd mat­sal har in­gen ener­gi, me­dan ett rum som man le­ver ger gläd­je åt he­la fa­mil­jen, oav­sett vad det ur­sprung­li­ga syf­tet med rum­met var.

TÄNK, EN BÄNK

Sitt­plats på en bänk i hör­net ger mer golv­y­ta och ex­tra ut­rym­me för gäs­ter­na. Du får ex­tra för­var­ings­ut­rym­me un­der bän­ken. Se till att det finns till­räck­ligt med ljus­käl­lor för att få rum­met att kän­nas luf­tigt och stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.