Di­gi­ta­la bil­der

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Nu när näs­tan al­la har mo­bil­ka­me­ror spa­ras det och sprids tu­sen­tals bil­der och på fler aen­he­ter och i oli­ka lag­rings­sys­tem. An­ta­let di­gi­ta­la bil­der vi spa­rar är ga­let. För den van­li­ga an­vän­da­ren kan det va­ra svårt att hit­ta, vi­sa, re­di­ge­ra, de­la och spa­ra des­sa bil­der. Det finns in­gen ex­em­pla­risk lös­ning som pas­sar al­la, men det finns tips som kan hjäl­pa van­li­ga an­vän­da­re att or­ga­ni­se­ra och spa­ra di­gi­ta­la bil­der på ett sä­kert sätt med minst en on­li­ne­och en off­li­ne-lös­ning.

VAD BÖR DU GÖ­RA

Bör­ja med att sam­la ihop al­la ka­me­ror, mo­bi­ler och min­nes­kort. För dem som in­te har hängt med är det värt att näm­na att när bil­der kom­mer från oli­ka en­he­ter kan de ha oli­ka fil­namn: DSC (Ni­kon), IMG (Ca­non), SAM (Sams­ung). En an­nan över­rask­ning är att det in­te är ovan­ligt att upp­täc­ka att du har spa­rat hund­ra­tals bil­der.

Tit­ta Tit­ta på al­la fo­ton med två par glas ögon: ”kri­tis­ka ku­ra­tor”-glas­ögo­nen och ”hob­by­psy­ko­log”-glas­ögo­nen. Tänk på vad du spa­rar, var­för spa­rar du dem och hur många som är vär­da att be­hål­la. Det är bätt­re att ha sex bra bil­der som är en­kla­re att se över, istäl­let för sex­tio du in­te or­kar tit­ta på, re­di­ge­ra, märka el­ler or­ga­ni­se­ra och in­te kan hit­ta när du be­hö­ver dem.

Namn­ge Namn­ge el­ler tag­ga bil­der­na med  hjälp av tip­sen på si­dor­na 122-123. Lägg bil­der­na i map­par och namn­ge ka­te­go­ri­er­na en­kelt och kon­se­kvent. All­män­na namn som se­mes­ter, fa­milj, na­tur, mat och fö­del­se­da­gar fun­ge­rar bra. Bå­de Mac och Win­dows be­grän­sar an­ta­let bok­stä­ver, in­klu­si­ve fil­typ (JPG el­ler RAW) till 260 bok­stä­ver, så var nog­grann när du läg­ger till namn och tag­gar. An­vänd un­der­streck el­ler bin­de­streck, men in­te and­ra tec­ken för att namn­ge fi­ler­na.

Geo­tagg­ning Geo­tagg­ning hjäl­per dig att  sor­te­ra bil­der­na och för­hind­rar att de blan­das med and­ra al­bum. Men kom ihåg att geo­tagg­ning log­gar plat­sen där bil­den togs. Om bil­den pub­li­ce­ras på in­ter­net kan den ex­ak­ta plat­sen lä­sas. För­äl­drar som läg­ger upp bil­der av si­na barn kan­ske in­te vill att plat­sen ska av­slö­jas. Geo­tagg­ning är stan­dard på de fles­ta mo­bi­ler och bil­d­or­ga­ni­sa­tions­ap­par. Du kan väl­ja att stänga av den här tjäns­ten.

KO­PIOR

Du bör spa­ra di­na bil­der på mer än ett stäl­le. Lägg dem till ex­em­pel på en ex­tern disk och i en moln­lös­ning.

Moln­tjäns­ter­na lig­ger på nä­tet och det be­ty­der själv­klart att du är be­ro­en­de av in­ter­net för att an­vän­da dem. Det­ta gäl­ler in­te om du an­vän­der en ex­tern hård­disk där spe­ci­el­la pro­gram sä­ker­hets­ko­pi­e­rar ge­nom ett klick el­ler helt au­to­ma­tiskt. Allt du be­hö­ver gö­ra är att an­slu­ta dis­ken till din da­tor och hit­ta al­la di­na vik­ti­ga fi­ler och ko­pi­e­ra dem. Den är snabb och har en enorm lag­rings­ka­pa­ci­tet. Di­gi­ta­la hamst­rar gläds åt att de kan lad­da ner och spa­ra bil­der, mu­sik, fil­mer och tv-se­ri­er ut­an att få slut på lag­rings­ut­rym­me och hård­dis­kar med stor lag­rings­ka­pa­ci­tet är bil­li­ga. Vis­sa ex­ter­na hård­dis­kar är som ”pri­va­ta moln” och ger an­vän­da­rna till­gång till de­ras fi­ler över­allt, även när de in­te är hem­ma.

Moln­lös­ning­ar skyd­dar da­ta från lo­ka­la hot, som brand, över­sväm­ning och ström­av­brott, så det kan va­ra ett an­vänd­bart tillägg till hård­dis­ken och den ex­ter­na en­he­ten. Med moln­tjäns­ter har du till­gång till al­la back­up-do­ku­ment och me­die­fi­ler från vil­ken da­tor, surf­platt­form el­ler smart­pho­ne som helst med in­ter­net­åt­komst, över he­la värl­den. Du kan ock­så an­vän­da den för att de­la di­na fo­ton. Istäl­let för att skic­ka sto­ra bild- el­ler vid­eo­fi­ler som tar evig­he­ter att lad­da upp med e-post, skic­ka en länk som lå­ter mot­ta­ga­ren häm­ta dem. Det är snabbt och en­kelt och hål­ler in­kor­gen stä­dad.

BACK­UP­TJÄNS­TER

Lär kän­na möj­lig­he­ter­na att spa­ra bil­der och do­ku­ment på mer än ett stäl­le. Många sä­ker­hets­tjäns­ter kan stäl­las in och glöm­mas bort. De ar­be­tar tyst och du be­hö­ver in­te gö­ra nå­gon­ting. Back­up­tjäns­ter är an­vänd­ba­ra om da­torn kra­schar el­ler blir stu­len. Välj den sä­ker­hetsko­pi­e­ringsni­vå som pas­sar dig. Back­bla­ze, till ex­em­pel, sä­ker­hets­ko­pi­e­rar he­la din ma­skin, me­dan Flickr helt en­kelt tar hand om di­na fo­ton och an­s­es va­ra en and­ra gra­dens-back­up.

BILDLAGRINGSTJÄNSTER

Om du vill re­di­ge­ra, or­ga­ni­se­ra och de­la fo­ton lad­dar du dem till en bild­lag­rings­plats. Vis­sa krä­ver att du lad­dar upp fi­ler­na ma­nu­ellt, and­ra er­bju­der au­to­ma­tisk upp­ladd­ning från din mo­bil. Vis­sa krä­ver mer avan­ce­ra­de da­tor­­kun­ska­per. Tänk på des­sa punk­ter när du väl­jer

bild­lag­rings­ser­vice:

Vem kon­trol­le­rar in­te­gri­te­ten för bil­der­na?

Kör tjäns­ten med da­ta­mi­ning el­ler in­ne­hål­ler re­klam?

Är in­for­ma­ti­o­nen sä­ker­hets­ko­pi­e­rad och/el­ler kryp­te­rad?

Vem äger bil­der­na?

Hur myc­ket kos­tar det? Kom­mer det att au­to­ma­tiskt för­ny­as?

Har tjäns­ten or­ga­ni­se­ring­soch re­di­ge­rings­funk­ti­o­ner?

Vil­ka möj­lig­he­ter finns det för bild­del­ning?

Finns det någ­ra be­gräns­ning­ar på fil­stor­le­ken? ( Vik­tigt för skan­na­de ob­jekt, fil­mer och di­gi­ta­li­se­rad da­ta från mo­bil och ka­me­ror).

Kan bil­der be­va­ras i full upp­lös­ning, ut­an kom­pri­me­ring?

Är det möj­ligt att ska­pa pro­duk­ter (böc­ker, ka­lend­rar och tryck?)

Vil­ka möj­lig­he­ter finns att or­ga­ni­se­ra al­bum?

SOR­TE­RA DI­GI­TA­LA BIL­DER

När bil­der­na är re­di­ge­ra­de och sor­te­ra­de är det myc­ket mer san­no­likt att du kan hit­ta de bil­der du le­tar ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.