Prio­ri­te­ring

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Ett or­ga­ni­se­rat liv hand­lar om mer än att le­va med fär­re sa­ker, skaf­fa fär­re sa­ker och att sor­te­ra och or­ga­ni­se­ra sa­ker. Verk­ligt or­ga­ni­se­ra­de män­ni­skor pla­ne­rar med­ve­tet hur de spen­de­rar peng­ar, ener­gi och tid. Det in­ne­bär att in­te au­to­ma­tiskt ac­cep­te­ra in­bjud­ning­ar, upp­gif­ter el­ler ar­bets­upp­gif­ter.

För att hål­la ord­ning i ka­len­dern mås­te vi fat­ta med­ve­tna be­slut som gör att vi kan sty­ra hur vi spen­de­rar vår tid i ett för­sök att le­va ett mind­re stres­sat liv. För att gö­ra det­ta mås­te vi ha kon­troll över vå­ra skyl­dig­he­ter, ak­ti­vi­te­ter och upp­gif­ter. Det vi verk­li­gen me­nar här är att be­stäm­ma vad som är vik­ti­gast. Hem­lig­he­ten bak­om en stä­dad ka­len­der är prio­ri­te­ring.

PRIO­RI­TE­RING AV TID

Att sty­ra sin tid hand­lar om att kon­trol­le­ra vad vi gör med den. Vi kän­ner till and­ra sätt, som till ex­em­pel att gå ner i vikt. Vi vet att vi kom­mer att för­änd­ras fy­siskt om vi kon­trol­le­rar stor­le­ken på vå­ra por­tio­ner. Det­sam­ma gäl­ler om vi kon­trol­le­rar an­ta­let åta­gan­den vi gör, som att bo­ka mö­ten, ac­cep­te­ra in­bjud­ning­ar, del­ta i mö­ten och an­mä­la barn till ak­ti­vi­te­ter och so­ci­ala eve­ne­mang. Vi be­hö­ver få ner por­tio­ner­na i ka­len­dern till han­ter­bar stor­lek – då blir ka­len­dern sma­la­re. Det är här som en rik­tig rens­ning kom­mer in. Pre­cis som ditt hem blir bätt­re or­ga­ni­se­rat ge­nom att ren­sa, kan din ka­len­der ock­så bli det.

Det finns fle­ra sätt att han­te­ra och prio­ri­te­ra din tid: att gö­ra dag­li­ga ru­ti­ner och vec­ko­pla­ner (se si­dor­na 130-131), dis­ku­te­ra dem med de and­ra i fa­mil­jen (se si­dor­na 132-133) och lä­ra dig att sä­ga nej till ovä­sent­li­ga ak­ti­vi­te­ter (se si­dor­na 128-129). På det sät­tet kan du gö­ra allt som be­hö­ver gö­ras på ett lugnt sätt, plus du får tid till att nju­ta av li­vet.

PRIO­RI­TE­RING AV UPP­GIF­TER

Ge­nom att ska­pa och tyd­lig­gö­ra mål och hål­la kon­cen­tra­ti­o­nen och prio­ri­te­ra och han­te­ra upp­gif­ter, rensar vi ka­len­dern på ore­dan och an­vän­der ti­den bätt­re. Nyc­keln till upp­gifts­ han­ter­ing är det ak­ti­va be­slu­tet om vad vi ska spen­de­ra tid på.

Det finns van­li­gen två lä­ger i det­ta te­ma. Tungs­te­in-lä­gret an­ser att de mest krä­van­de upp­gif­ter­na mås­te åt­gär­das först, me­dan det små­jobb­släg­ret an­ser att det är bäst att bör­ja med upp­gif­ter som tar fem mi­nu­ter el­ler mind­re att gö­ra.

Om du fö­re­drar att ”kom­ma igång och av­slu­ta det” är det ett bra val att bör­ja med de stör­re upp­gif­ter­na. På så sätt kan du ”be­lö­na” dig med de mind­re, en­kla­re och oöns­ka­de upp­gif­ter­na så snart du är klar med den sto­ra.

Al­ter­na­tivt kan det att boc­ka av sa­ker på lis­tan va­ra det som in­spi­re­rar dig till att få upp tryc­ket. Och först när du väl är igång blir det lät­ta­re att fort­sät­ta. Du kom­mer att upp­täc­ka att det är mo­ti­ve­ran­de att boc­ka av upp­gif­ter­na på lis­tan och när det är dags för stör­re upp­gif­ter har du ”sma­kat” på de mind­re sa­ker­na och är re­do för hu­vud­rät­ten. Det tred­je lä­gret, låt oss kal­la det för kom­bi­

läg­ret, an­vän­der en bland­ning av bå­da sy­ste­men, be­ro­en­de på vad du ska gö­ra, hur myc­ket tid du har och hur du kän­ner dig. In­ne­hål­ler upp­gifts­lis­tan små sa­ker som att flyt­ta e-post till pap­pers­kor­gen el­ler änd­ra ett lö­sen­ord? El­ler har du stör­re upp­gif­ter som krä­ver mer tid i pla­ne­r­ing­en? Han­ter­ing av tid hand­lar om att fat­ta klo­ka be­slut ba­se­rat på tids­ra­mar, ener­gi och kon­cen­tra­ti­ons­va­ria­ti­o­ner, om­stän­dig­he­ter i li­vet och års­tid (se 4 tips för bra prio­ri­te­ring, till hö­ger).

FLEX­I­BI­LI­TET

Det som känns rätt un­der som­ma­ren kan­ske in­te pas­sar li­ka bra på vin­tern. Ef­ter­som värl­den ut­an­för och li­vets för­än­der­lig­het med­för dis­trak­ti­o­ner, möj­lig­he­ter och krav kan även de bäs­ta pla­ne­ra­rna ge ef­ter för oför­ut­sed­da hän­del­ser: ett barn som skri­ker kan­ske el­ler ett pro­blem med häl­san som krä­ver and­ra pri­o­ri­te­ring­ar. Vid så­da­na till­fäl­len är det lug­nan­de att ve­ta när man ska skju­ta upp el­ler de­le­ge­ra upp­gif­ter.

” LOG­GA AV

Tek­no­lo­gis­ka fram­steg som e-post, röst­med­de­lan­den och sms är be­kvämt, men för många är de en tids­tjuv. Vi är till­gäng­li­ga var som helst, när som helst och and­ra an­tar att vi all­tid är on­li­ne, när­va­ran­de och re­do att sva­ra.

Att ta till­ba­ka kon­trollen över din tid mås­te du ve­ta när du ska log­ga ut. När du har prio­ri­te­rat och be­stämt dig för en upp­gift är det vik­tigt att ge den din ful­la upp­märk­sam­het så att du är sä­ker på att den ge­nom­förs på ett pro­duk­tivt och ro­ligt sätt.

Att ha be­stäm­da ti­der för e-post och te­le­fon som en del av den dag­li­ga ru­ti­nen hjäl­per dig in­te ba­ra att ge­nom­fö­ra de ak­ti­vi­te­ter du pri­o­ri­te­rat – det gör det ock­så lät­ta­re att sty­ra an­dras för­vänt­ning­ar på dig. När de in­ser att du lä­ser och han­te­rar e- post el­ler text­med­de­lan­den vid be­stäm­da ti­der för­vän­tar de dig in­te läng­re att du släp­per allt när de skic­kar ett med­de­lan­de el­ler ring­er dig.

Prio­ri­te­ring är nyc­keln till en or­ga­ni­se­rad ka­len­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.