Fa­mil­je­mö­ten

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Fa­mil­je­mö­ten hål­ler in­te ba­ra ka­len­der­ka­o­set till ett min­i­mum – de mins­kar stress, gör fa­mil­jen till ett lag, lär barn att lö­sa pro­blem, för­bätt­rar fa­mil­je­kul­tu­ren och ger al­la i fa­mil­jen chan­sen att bli hörda och upp­skat­ta­de. Fa­mil­je­mö­ten är an­vänd­ba­ra för al­la som be­hö­ver ha kon­troll på ti­den, oav­sett om det är ett par med upp­ta­gna ar­be­tsoch so­ci­ala liv som in­te har tid till att shop­pa, tvät­ta klä­der el­ler stä­da hu­set, en en­sam­stå­en­de för­äl­der som jong­le­rar trans­port till ak­ti­vi­te­ter ef­ter sko­la och sam­va­ro med den and­ra för­äl­dern el­ler en fa­milj med två för­äl­drar som bor un­der sam­ma tak, men som på ett el­ler an­nat sätt ald­rig lyc­kas få bar­nen dit de ska i tid el­ler att hit­ta tid att tvät­ta och gå ut med hun­den.

FÅ MÖ­TENA ATT FUN­GE­RA

Stress­fria fa­mil­jer an­vän­der fa­mil­je­mö­ten för att mi­ni­me­ra stress och max­i­me­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen. Pla­ne­r­a­de fa­mil­je­mö­ten med en fast tid­ punkt i ka­len­dern är plat­sen där or­gan­i­sa­ti­ons­frön plan­te­ras, men ha tå­la­mod – det tar år in­nan ett frö får röt­ter. Det kom­mer att fin­nas mö­ten där so­len ski­ner och mö­ter där det reg­nar och pra­tet fly­ter iväg. Men en sak är sä­ker: re­gel­bun­dna fa­mil­je­mö­ten har si­na för­de­lar. För­ut­om att få en över­sikt över ka­lend­rar­na för al­la i fa­mil­jen och pla­ne­ra för den kom­man­de vec­kan får du chan­sen att dis­ku­te­ra upp­gif­ter som kan ska gö­ras för att hål­la ord­ning i hem­met. Och som pric­ken över i:et lär fa­mil­je­mö­tena bar­nen vik­ten av att hö­ra till och bi­dra till fa­mil­jen och sam­häl­let. Al­la för­äl­drar vill att bar­nen ska bli re­spekt­ful­la, gla­da och välsköt­ta män­ni­skor som gil­lar an­dras säll­skap och le­ver triv­sam­ma och gla­da liv. Fa­mil­je­mö­ten kan plan­te­ra des­sa vär­den från en ti­dig ål­der. Re­gel­bun­dna mö­ten kan va­ra en sä­ker fri­stad för för­vir­ran­de och ibland mot­stri­di­ga ton­år­ing­ar. Inga skäl­lan­de or­der el­ler kri­tik – här mås­te det va­ra ord­ning och lugn, och al­la mås­te lyss­nas på.

MÖ­TES­PUNKT Att sam­la fa­mil­jen sam­ma tid var­je vec­ka ger al­la möj­lig­het att gå ige­nom si­na ak­ti­vi­te­ter och pla­ne­ra vec­kan som kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.