Ad­mi­nist­ra­ti­ons­sta­ti­o­nen

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

EEn tids­be­spa­ran­de ad­mi­nist­ra­ti­ons­sta­ti­on är som en för­läng­ning av fa­mil­je­ka­len­dern. Den in­ne­hål­ler an­vänd­bar in­for­ma­ti­on som kan kon­trol­le­ras snabbt vid be­hov. Det sä­ker­stäl­ler att al­la i hu­set in­for­me­ras och för­bätt­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen i fa­mil­jen. Ett par med ar­bets­ryt­mer som kol­li­de­rar och som in­te ses så of­ta som de vill, el­ler en upp­ta­gen, ak­tiv fa­milj kan tjä­na på att ska­pa en ad­mi­nist­ra­ti­ons­sta­ti­on el­ler ”kom­man­do­cen­tral” där de vet att de kan hit­ta den in­for­ma­ti­on de be­hö­ver.

EN, OCH BA­RA EN

Du bör ha en, och ba­ra en, ad­mi­nist­ra­ti­ons­sta­ti­on, på en plats där al­la i fa­mil­jen en­kelt kan gå till den. Det kan va­ra på sam­ma plats som fa­mil­je­ka­len­dern finns. Den kan va­ra i form av en en­da på­se med plast­fic­kor, en lå­da som in­ne­hål­ler en ka­len­der, adress­bok och en an­teck­nings­bok, el­ler vägg­mon­te­ra­de på­sar el­ler ge­nom­skin­li­ga fic­kor.

DET SOM BE­HÖVS

Det är upp till dig vad du vill ha i ad­mi­nist­ra­tions­sta­ti­o­nen, be­ro­en­de på vil­ken in­for­ma­ti­on som är mest an­vänd­bar och ef­ter­trak­tad av fa­mil­jen och fre­kven­ta be­sö­ka­re, som barn­vak­ter. Allt som he­la fa­mil­jen be­hö­ver, till ex­em­pel an­vänd­ba­ra te­le­fon­num­mer och ta­ke-away-me­ny­er, ska va­ra lätt att hit­ta i sta­ti­o­nen. Ha de vec­ko­vi­sa mål­tids- och upp­gifts­pla­ner­na här (se si­dor­na 134-135) där de är lät­till­gäng­li­ga för dem som vill hjäl­pa till och agen­dan för näs­ta fa­mil­je­mö­te (se si­dor­na 136-137), kan­ske med en pen­na nä­ra så du kan skruíva in fler sa­ker. En adress­bok el­ler plast­fic­kor med vi­sit­kort el­ler hand­skri­ven kon­takt­in­for­ma­ti­on kan va­ra an­vänd­bar, som en lö­sen­ords­bok med tips på lö­sen­or­den för kon­ton som an­vänds av he­la fa­mil­jen. An­vänd in­te sam­ma lö­sen­ord för oli­ka kon­ton, och an­vänd en kom­bi­na­ti­on av sto­ra och små bok­stä­ver och siff­ror. An­vänd en ge­men­sam adress­bok, el­ler nå­got an­nat oskyl­di­ga som in­te skri­ker ”Lö­sen­ord” på ut­si­dan. Var­je skol­år skic­kas sam­ma pap­per till för­äld­rar­na som fylls i. Fyll i in­for­ma­ti­o­nen en gång, ta en ko­pia och spa­ra den i ad­mi­nist­ra­ti­ons­sta­tio­nen. Det spa­rar bå­de ir­ri­ta­ti­on och tid!

Nå­got av föl­jan­de kan ock­så in­gå:

Te­le­fon­num­mer för nöd­si­tu­a­ti­o­ner

Fö­re­ning­ar och or­ga­ni­sa­ti­o­ner – kon­takt­in­for­ma­ti­on

Kul­tur­klas­ser – da­tum, tid, adres­ser

Sport och klubb­ka­len­dar

Barn- och hund­vakts­in­for­ma­tion

Hant­ver­kar­lis­tor

Fö­del­se­dags­ka­le­ner

Pack­lis­tor

In­ven­ta­ri­e­lis­ta (för even­tu­el­la för­säk­rings­frå­gor)

Pre­sent­kort (film, tea­ter, mu­se­um)

Me­ny­er (piz­za, ta­ke­a­way)

KOM­MU­NI­KA­TI­ONS CEN­TER

Ad­mi­nist­ra­ti­ons­sta­ti­o­nen kan va­ra i vil­ket rum som helst i hu­set – ba­ra se till att al­la vet var den är. Ha an­vänd­bar in­for­ma­ti­on snyggt ilagt i en lå­da el­ler pärm. Ha di­gi­ta­la lö­sen­ord i din egen an­teck­nings­bok. En tav­el­vägg är en ro­lig idé för på­min­nel­ser, och en plats där in­for­ma­ti­on kan skri­vas snabbt så att al­la ser det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.