Håll dig mo­ti­ve­rad

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Även de mest mo­ti­ve­ra­de av oss har ibland pro­blem att hål­la sig mo­ti­ve­rad – det är hårt ar­be­te. Be­lö­ning­en är väl värt an­sträng­ning­en, men för att be­hål­la mo­ti­va­ti­o­nen mås­te man und­vi­ka vis­sa sa­ker. Rens­ning och or­ga­ni­se­ring är på­gå­en­de pro­ces­ser så det gäl­ler att hänga med. Det kan va­ra ut­ma­nan­de att hit­ta tid för städ­ning och or­ga­ni­sa­ti­on i ett tajt sche­ma – de fles­ta da­gar lyc­kas vi ba­ra hål­la vå­ra hu­vu­den över vat­tnet. Un­der ytan ru­sar vi så fort som möj­ligt för att ta hand om tvätt, mål­ti­der, hus­djur, barn, äld­re för­äl­drar, jobb, disk, bil­kör­ning, te­le­fon­sam­tal, e-post – lis­tan är lång.

Det kan stär­ka mo­ra­len att in­fö­ra ett sys­tem med ru­tin­mäs­siga ak­ti­vi­te­ter och va­nor (se si­dor­na 134-135), ska­pa lis­tor med små upp­gif­ter (se si­dor­na 136-137) och få med res­ten av fa­mil­jen (se si­dor­na 138-139), men här kom­mer någ­ra fler tips och tek­ni­ker du kan an­vän­da om en­tu­si­as­men da­lar.

SPA­RA PÅ GOD­BITARNA

För­sök att be­stäm­ma dig för att kla­ra dig ut­an nå­got: ”de kom­man­de tre da­gar­na ska jag in­te tit­ta på tv. Istäl­let ska jag be­lö­na mig med ett av mi­na fa­vo­rit­pro­gram ef­ter att jag har nått mitt mål med att or­ga­ni­se­ra käl­la­ren.”

HÅLL DITT ORD

Om du har pro­blem med att mo­ti­ve­ra dig själv att kom­ma igång, oav­sett om det hand­lar om en un­der­hålls­plan el­ler en ny rens­nings­upp­gift, för­sök att sät­ta en of­fent­lig de­ad­li­ne och de­la den med fa­milj el­ler vän­ner. Till ex­em­pel: ”un­der de kom­man­de tre vec­kor­na har jag som mål att sti­ga upp en tim­me ti­di­ga­re, och in­nan jag gör nå­gon­ting an­nat ska jag or­ga­ni­se­ra en ka­te­go­ri pap­per i mitt ar­kiv­sys­tem. ”Att va­ra bun­den till en of­fent­lig över­ens­kom­mel­se kan va­ra den mo­ti­va­ti­ons­fak­tor du be­hö­ver.

MÅ­LET ÄR ”BRA NOG”, IN­TE ”PER­FEKT”

Jag har träf­fat många män­ni­skor med ex­tremt stö­ki­ga hem som in­te lyc­kats bör­ja or­ga­ni­se­ra ef­ter­som de är för­la­ma­de av idén om per­fek­ti­on. För dem var det in­te värt att gö­ra nå­gon­ting om de in­te kun­de gö­ra det per­fekt. Di­na vän­ner är in­te per­fek­ta, men du gil­lar dem än­då, el­ler hur? Tja, du och ditt hus är in­te hel­ler per­fek­ta! Rik­ti­ga hem ser in­te ut som de sty­la­de bil­der­na du ser i tid­ning­ar. Det kom­mer all­tid att fin­nas mö­bler att damm­tor­ka, dis­kar att dis­ka och tvätt som be­hö­ver vi­kas.

Per­fek­ti­on är fram­ste­gens fi­en­de. Låt in­te hur du tyc­ker att det ska gö­ras för­hind­ra dig från att fak­tiskt gö­ra det. Ett in­te-helt-per­fekt jobb är bätt­re än nå­got som in­te blir gjort. Sat­sa på ”till­räck­ligt bra” istäl­let för ”per­fekt”. Fram­steg är ku­mu­la­tiv och or­ga­ni­sa­tio­nen är en pro­cess. Var­je li­ten upp­gift är ett steg mot ditt städ­mål.

STÄLL ALARMET

Vis­sa da­gar kän­ner du ba­ra för att in­te gö­ra en in­sats. Or­ga­ni­sa­ti­on och upp­rens­ning känns som över­väl­di­gan­de upp­gif­ter och det är myc­ket lät­ta­re att va­ra upp­ta­gen med nå­got an­nat. Du trä­nar! På så­da­na da­gar är det en bra idé att be­grän­sa den tid du spen­de­rar på att or­ga­ni­se­ra. Du be­hö­ver in­te kö­ra ett rensma­rat­hon var­je dag. Ba­ra någ­ra mi­nu­ter är bätt­re än att in­te gö­ra nå­gon­ting alls. Som jag re­dan har sagt: fram­steg är ku­mu­la­tivt. Be­stäm hur länge du ska äg­na dig åt att stä­da och sätt ett alarm. Sen ar­be­tar du ba­ra tills lar­met går. Un­der des­sa kor­ta stun­der kan du ren­sa i en lå­da, töm­ma tvätt­ma­ski­nen, släng res­ter ur kyl­skå­pet el­ler ploc­ka bort viss­na blad på en växt. Kon­cen­tre­ra dig helt på upp­gif­ten och und­vik dis­tra­he­ring­ar un­der den tid du har be­stämt. Gör en rik­tig in­sats och slut­för så myc­ket som möj­ligt inom tids­fris­ten.

HJÄLP EN VÄN

Ibland kan li­te fan­ta­si va­ra till­räck­ligt för att hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe. Om du in­te kan hit­ta vil­jan att stä­da upp och or­ga­ni­se­ra för dig själv så gör det för en vän. Chan­sen är att du skul­le ha gått långt för en bra vän som har bett om hjälp i hu­set. Tja, gör själv vad du skul­le gö­ra för and­ra och ge dig en hjäl­pan­de hand! Öva på att be­hand­la dig själv så som du skul­le be­hand­la din bäs­ta vän.

GÖR DET TILL EN LEK

Du kän­ner till ut­tryc­ket ”ti­den går fort när man har ro­ligt” Ta fram en kort­lek. Dra ett kort. Gå in i vil­ket rum som helst och gör sam­ma an­tal små upp­gif­ter som vär­det på kor­tet du drog (bild­kort räk­nas som tio.) Du kan ge var­je rum en färg, kan­ske spa­der till bad­rum­met, hjär­ter till sov­rum­men, ru­ter till kö­ket och klö­ver till var­dags­rum­met. Om du till ex­em­pel drar spa­der tre går du till bad­rum­met och utf­ör tre små ren­gör­ings­upp­gif­ter: Ploc­ka upp lö­sa fö­re­mål på bän­ken och ställ  till­ba­ka dem på sin plats. Tvät­ta bän­ken, vas­ken och blan­da­ren.  Töm sop­tun­nan.  Lägg till­ba­ka kor­tet i le­ken, dra ett nytt och upp­re­pa spe­let i det rum som det hör till.

VI­SU­A­LI­SE­RA

Id­rot­ta­re an­vän­der vi­sua­li­se­ring när de för­be­re­der sig för täv­ling­ar. De vi­su­a­li­se­rar ge­nom­fö­ran­det och ser sig vin­na. An­vänd sam­ma tek­nik för att hål­la dig mo­ti­ve­rad att stä­da upp. Stäng di­na ögon och se själv hur ditt hem skul­le kun­na se ut. Fö­re­ställ dig att du öpp­nar dör­ren och går in i ditt hem. Hur ser hal­len ut? Hur luk­tar hu­set? Är det väl­kom­nan­de och väl upp­lyst?

Gå ige­nom he­la hu­set i ditt hu­vud. Se fram­för dig hur du vill att det ska se ut, in i mins­ta de­talj. Dröm­hu­set är inom räck­håll. Det är möj­ligt. An­vänd den bil­den för att hål­la dig mo­ti­ve­rad. När du kän­ner dig fres­tad att ge upp, gå till­ba­ka till vi­sua­li­se­ring­en och fort­sätt att ta hand om upp­gif­ter.

SPE­LA MU­SIK

När jag be­hö­ver mo­ti­va­ti­on lyss­nar jag på mu­sik – glad mu­sik som jag in­te kan sit­ta still till. Ska­pa en spel­lis­ta med di­na fa­vo­rit­lå­tar el­ler le­ta upp en on­li­ne. När du be­hö­ver li­te ex­tra pepp, tryck på play, ta dig upp, kom igång och kör. Du kan dan­sa runt i hu­set me­dan du stä­dar bor­det och bänk­ytor­na. Mu­sik är mo­ti­ve­ran­de, och att rö­ra sig ener­giskt räk­nas som trä­ning.

EN SJÄLV­KLAR BÖR­JAN

Bör­ja med kö­ket och fort­sätt hu­set runt. Ser du dis­ken i disk­hon? ställ ner den i ma­ski­nen. Ser du en hög med smut­siga klä­der på gol­vet? Bär dem i tvätt­kor­gen. Gam­la tid­ning­ar på soff­bor­det? Kas­ta dem i käll­sor­ter­ing­en – ja själv­klart skul­le du kö­ra bort och ge dem till äld­re­bo­en­det, men du sat­sar på bra, in­te per­fekt, kom­mer du ihåg? När du bör­jar med den mest up­pen­ba­ra ore­dan kom­mer ditt hem kän­nas fint på noll­tid. Det tar ba­ra någ­ra mi­nu­ter att mo­ti­ve­ra dig till att fort­sät­ta. När du kom­mer igång går det av sig själv.

BE OM HJÄLP

Vid ett el­ler an­nat till­fäl­le be­hö­ver du li­te upp­munt­ran. Tan­kar om att du in­te or­kar, ne­ga­tiv själv­käns­la el­ler han­te­ring av sa­ker som är käns­lo­mäs­sigt svå­ra på grund av av­stånd, skils­mäs­sa el­ler död gör det svårt att fat­ta be­slut el­ler ut­fö­ra upp­gif­ter. När tvi­vel el­ler iso­le­ring bör­jar smy­ga­sig in, ta kon­takt med nå­gon du li­tar på och be­rät­ta för dem hur du kän­ner dig (iso­le­rad, över­väl­di­gad, skäms över att ha spen­de­rat så myc­ket peng­ar på sa­ker du gör dig av med etc.). Be om upp­munt­ran och en hjäl­pan­de hand, an­tin­gen emo­tio­nellt el­ler fy­siskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.