Små upp­gif­ter

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Hus­hålls­ar­be­te är det jobb som be­hö­ver gö­ras för att hem­met ska hål­las i ord­ning och hy­gie­niskt men det be­ty­der in­te att vi all­tid vill gö­ra det. Det hand­lar om små, re­gel­bun­dna upp­gif­ter, men or­det i sig lå­ter som ett trå­kigt, otrev­ligt el­ler svårt jobb. Om vi vill bo i ett be­kvämt, häl­so­samt och väl­or­ga­ni­se­rat hem (och det är ab­so­lut möj­ligt!), mås­te vi ha sys­tem som ser till att al­la små jobb som att fyl­la disk­ma­ski­nen el­ler gå ut med so­por­na, ”monsterun­der­hålls­ar­be­te” (må­la om hu­set till ex­em­pel) och al­la me­del­sto­ra upp­gif­ter mel­lan dem ut­förs re­gel­bun­det el­ler vid be­hov. Men i verk­lig­he­ten är det här lät­ta­re sagt än gjort, så mitt råd är att fun­de­ra li­te.

VAR SPE­CI­FIK

De fles­ta av oss gör hus­hålls­ar­be­te som en del av hel­gens ru­tin. Vi ska­par upp­gifts­lis­tor om allt som be­hö­ver ploc­kas un­dan, tvät­tas och or­ga­ni­se­ras på lör­dag el­ler sön­dag. Många lis­tor ser un­ge­fär så här:

Stä­da kö­ket

Or­ga­ni­se­ra hal­len

Stä­da upp i var­dags­rum­met

Ser det ut be­kant? Al­la des­sa upp­gif­ter är sto­ra jobb. Plöts­ligt in­ser vi att det fak­tiskt är en stor lis­ta som ut­ger sig för att va­ra en li­ten lis­ta. Det känns över­väl­di­gan­de och till­sam­mans med hel­gens al­la and­ra ak­ti­vi­te­ter

(barn­fot­bolls­mat­cher, ett fa­mil­je­mid­dag, vo­lon­tär­ar­be­te) känns det plöts­ligt som att det är ett över­väl­di­gan­de ar­be­te vi har fram­för oss och att vi in­te kom­mer att hin­na allt på en helg. Det är nu för­hal­nings­fäl­lan up­pen­ba­rar sig och vän­tar på att vi ska kli­va rätt in i den. Det är så myc­ket lät­ta­re att gö­ra an­nat än att gå lös på den sto­ra lis­tan med städ­pro­jekt. Det är fres­tan­de att bör­ja tän­ka ”kan­ske näs­ta helg …”

De fles­ta upp­gifts­lis­tor är för all­män­na och va­ga. Spe­ci­fi­ka lis­tor fun­ge­rar bätt­re och det är lät­ta­re att han­te­ra sto­ra upp­gif­ter om du de­lar in dem i små. Låt oss ta kö­ket som ett ex­em­pel. ”Stä­da kö­ket” är en tids­krä­van­de upp­gift som lå­ter för stor. Bör­ja där­för med att de­la upp­gif­ten i fle­ra små. Bör­ja i ett hörn av kö­ket och gå ige­nom rum­met. An­vänd en an­teck­nings­bok (el­ler dik­te­ra i te­le­fo­nen) och no­te­ra var­je steg som be­hövs för att stä­da ett visst om­rå­de. Här är någ­ra ex­em­pel:

Köks­bän­ken

Gå ige­nom pap­pers­rö­ran.

Kas­ta re­klam, gam­la tid­ning­ar och ma­ga­sin.

Öpp­na brev från ban­ken och do­ku­ment som in­ne­hål­ler per­son­lig in­for­ma­ti­on.

Flyt­ta öv­ri­ga pap­per till rätt plats (hem­ma­kon­to­ret kan­ske) för ar­ki­ve­ring.

Ploc­ka un­dan tall­ri­kar­na

Fyll disk­ma­ski­nen och star­ta den.

Dis­ka och tor­ka av disk­bän­ken.

Skrub­ba vas­ken och ren­sa av­lop­pet.  Re­dan nu har den sto­ra upp­gif­ten re­du­ce­rats till fle­ra små han­ter­ba­ra upp­gif­ter och du är igång. Så nu fort­sät­ter vi.

Kyl­skåp

Tor­ka av kyl­skå­pet på ut­si­dan och si­dor­na och ta bort al­la me­ny­er, ku­pong­er, in­bjud­ning­ar och lik­nan­de. Släng allt som har gått ut och flyt­ta de som är gil­ti­ga (se Hem­ma­kon­to­ret: Upp­gifts­fi­ler, si­dan 95 och Ad­mi­nist­ra­tions­sta­tio­nen, si­dan 140).

In­u­ti kyl­skå­pet: Kol­la ut­gångs­da­tum och kas­ta­gam­mal mat.

Flyt­ta ut ma­tem som ska an­vän­das först längst ut på hyl­lan. Det­ta för­hind­rar mat­svinn.

Skriv ned det som må fyl­les opp nes­te gang du er på bu­ti­ken, på en lapp.

Tor­ka av hyl­lor­na.

Des­in­fi­ce­ra hand­ta­gen på ky­len och fry­sen. Upp­gif­ter­na ver­kar myc­ket mind­re över­väl­di­gan­de när det finns en de­tal­je­rad lis­ta där al­la upp­gif­ter be­skrivs. (se Slu­ta för­ha­la: små del­mål, si­dan 143)

Det kan va­ra smart att spa­ra lis­tan till en dag när ”an­dan fal­ler på” och du in­te är sä­ker på vad du ska gö­ra. Du kan väl­ja att an­vän­da des­sa lis­tor med alarm­me­to­den när du be­hö­ver mo­ti­va­ti­on (se Håll dig mo­ti­ve­rad: ställ alarmet, s. 146). Dess­ut­om byg­ger du mo­men­tum när du ar­be­tar dig ge­nom upp­gifts­lis­tan. In­nan du vet or­det av har du gjort fram­steg och har myc­ket tid kvar att gö­ra vad du vill.

HAN­TER­BA­RA DE­LAR

De­la in städ­ning­en av kyl­skåpet i små han­ter­ba­ra upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.