He­la fa­mil­jen i ar­be­te

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Hus­hålls­ar­be­te är en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till fa­mil­je­gräl. Det är li­ka bra att er­kän­na: i ett hem med barn finns det mer att stä­da. Det är mer skräp som kom­mer hem från sko­lan, fö­del­se­dags­fes­ter, sport och and­ra ak­ti­vi­te­ter, mer klä­der att tvät­ta, mer mat att pla­ne­ra, mer tvätt och mer att hand­la. Även i fa­mil­jer där bå­da för­äl­drar­na ar­be­tar, spen­de­rar kvin­nor näs­tan dub­belt så myc­ket tid på att or­ga­ni­se­ra som de­ras män gör. När myc­ket vi­lar på en part­ner blir hus­håll­sar­be­tet en bör­da och kan le­da till fa­mil­je­bråk. För att få en lyck­li­ga­re fa­milj och ett häl­so­sam­ma­re äk­ten­skap mås­te he­la fa­mil­jen va­ra in­blan­dad i hus­hålls­ar­be­te och un­dan­plock­ning.

BE­LÖ­NINGS­TAV­LA

För fle­ra år se­dan när mi­na barn var små be­stäm­de min man och jag oss för att by­ta namn på ”Hus­hålls­ar­be­tes­tav­lan” till ”Be­lö­nings­tav­lan”. Vi tror att en­tu­si­asm är smitt­samt. Istäl­let för att tit­ta på ar­be­tet som mås­te gö­ras be­to­na­de vi be­lö­ning­en för hårt ar­be­te. Vårt mot­to var: ”Ju hår­da­re du job­bar des­to gla­da­re blir du.” När barn lär sig enk­la upp­gif­ter ti­digt kan de ut­fö­ra des­sa upp­gif­ter på egen hand och ta an­svar för att stä­da upp si egen ore­da. Barn lär sig grund­läg­gan­de livs­kun­ska­per, bland an­nat att ta hand om hem­met, ge­nom att va­ra in­vol­ve­ra­de. Hus­hålls­ar­be­te hjäl­per di­na barn att kän­na sig mer själv­stän­di­ga och ge dem makt att bi­dra i fa­mil­jen på ett me­nings­fullt sätt. Glöm in­te att in­klu­de­ra de vux­nas upp­gif­ter på tav­lan – så att bar­nen ser att al­la ska bi­dra. Det är en bra idé att hål­la lis­tan gans­ka kort så det ver­kar in­te över­väl­di­gan­de, sär­skilt för barn un­der tio. Äld­re barn kan kla­ra av mer in­for­ma­ti­on.

RIK­TIG BE­LÖ­NING

An­pas­sa be­lö­ning­en ef­ter bar­nens in­tres­sen. För­sko­le­barn gil­lar of­ta klis­ter­mär­ken. Pro­va ett te­ma: till ex­em­pel kan de tjä­na in klis­ter­mär­ken med må­nen och al­la pla­ne­ter i sol­sy­ste­met. När bar­nen är li­te äld­re och går i sko­lan kan du ska­pa ett prick­sys­tem. Ef­ter att ha fått ett för­ut­be­stämt an­tal pric­kar kan var­je barn väl­ja en fa­miljak­ti­vi­tet. Det kan va­ra att tit­ta på en film, spe­la ett spel el­ler lä­sa en hi­sto­ria till­sam­mans.

När bar­net är runt åt­ta el­ler nio kan det va­ra okej att lå­ta ho­nom el­ler hen­ne va­ra up­pe li­te läng­re på fre­dags­kväl­len. Om de hell­re vill kan de be­lö­nas med en li­ten pre­sent som till ex­em­pel en bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.