Så han­te­rar du åter­fall

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

För­hopp­nings­vis den­na bok vi­sa­de dig för­de­la­rna med ett mer ord­nat och bätt­re or­ga­ni­se­rat liv. Du kan­ske pre­cis har läst klart den, el­ler så var det fle­ra må­na­der se­dan. Kan­ske ha­de du lagt un­dan den men lä­ser den igen ef­ter­som du ny­li­gen har bör­jat fal­la till­ba­ka till di­na gam­la, oor­ga­ni­se­ra­de va­nor.

Oav­sett hur länge se­dan det var så hop­pas jag att du har känt gläd­je av att va­ra bätt­re or­ga­ni­se­rad och mind­re stres­sad. Men kom ihåg att vik­ti­ga livs­hän­del­ser ibland kan stö­ra fram­steg. Det finns många sa­ker som kan för­stö­ra för dig, till ex­em­pel brist på kon­cen­tra­ti­on, käns­lo­mäs­sig an­knyt­ning el­ler för­hal­ning. Oav­sett an­led­ning – om du mär­ker att du hål­ler på att fal­la till­ba­ka, låt dig själv va­ra din bäs­ta vän. Du vet, den som är med­kän­nan­de och op­ti­mis­tisk, den som ta­lar munt­rar upp dig om du upp­le­ver be­svi­kel­ser och vill vär­na dig själv emo­tio­nellt.

MÖJ­LI­GA AN­LED­NING­AR

Top­pen av is­ber­get kan­ske bör­ja­de med en oskyl­dig shop­ping­tur en lör­dag. Du stan­na­de vid en ga­ra­ge­för­sälj­ning (el­ler två) och köp­te någ­ra små fö­re­mål. Näs­ta helg kom­mer du att stic­ka iväg och kö­pa någ­ra sa­ker till dröm­hu­set – som du ska kö­pa dig en dag. Se­na­re den vec­kan kö­per du mam­maklä­der på nä­tet, som du in­te be­hö­ver förr­än om någ­ra må­na­der. Sam­ma helg kom­mer din gran­ne över med si­na gam­la mam­ma­klä­der som du kan lå­na, men det du har köp­te on­li­ne har re­dan skic­kats. Du job­bar över myc­ket och hit­tar in­te tid att re­tur­ne­ra di­na klä­der så de lig­ger i bi­len i någ­ra vec­kor. Di­na tvil­ling­ar som går i förs­ta klass kom­mer hem med pap­per i rygg­säc­kar­na. Det är re­dan dags att an­mä­la dem till som­mar­lä­ger och om du gör det inom 3 vec­kor spa­rar du 10 %. Men in­nan du kan skic­ka iväg pap­pren mås­te du ringa bar­nens lä­ka­re och få ho­nom att skri­va en blan­kett som be­vi- sar att de är vac­ci­ne­ra­de. Un­der ti­den har det bli­vit för sent att skic­ka till­ba­ka onö­di­ga mam­ma­klä­der­na du köp­te on­li­ne. Var­je kväll du är trött ef­ter mid­da­gen, disk och bad, så allt ut­ö­ver det som krä­ver upp­märk­sam­het blir lig­gan­de. Och se­dan finns det tvätt, hand­ling, lunch­lå­dor, gym­klä­der, fö­del­se­dags­fes­ter – och du är trött, väl­digt trött.

För vis­sa bör­jar åter­fal­let i li­ten ska­la. Det kan be­ro hor­mo­nel­la för­änd­ring­ar, en oupp­löst kon­flikt, en ny och spän­nan­de be­kant­skap, so­ci­alt tryck el­ler nå­got som gör att vi kan mo­ti­ve­ra dras­tiskt be­te­en­de. För and­ra kan det fin­nas nå­got mer kon­kret som gör att man tap­par grep­pet, till ex­em­pel att spe­la mer tv-spel än man tänkt sig, el­ler tit­ta på tv el­ler so­ci­ala me­di­er.

DU KAN KOM­MA TILL­BA­KA PÅ RÄTT SPÅR

En av de vik­ti­gas­te sa­ker­na du kan gö­ra är att kän­na igen åter­fal­let när det kom­mer. In­se att gam­la va­nor ten­de­rar att kom­ma till­ba­ka när det blir en pa­us i ru­ti­ner­na – som jul, se­mes­ter el­ler över­natt­nings­gäs­ter. Känn ef­ter vad som hän­der, sna­ra­re än att för­bi­se, för­ne­ka el­ler ra­tio­na­li­se­ra det. För­sök bör­ja om och be­stäm dig för att bå­de att stä­da upp och få till­ba­ka ord­ning­en. För­sök ta bort så många fres­tel­ser el­ler trig­gers som möj­ligt, ef­ter­som ju läng­re du ut­sätts för dem des­to stör­re är san­no­lik­he­ten att du fal­ler till­ba­ka. Och till sist: ta ett steg till­ba­ka och in­ser att ett åter­fall är in­get an­nat än ett fel­steg. Du har kon­troll och be­hö­ver ba­ra kol­la kar­tan. Gå till­ba­ka till rätt spår och fort­sätt kur­sen.

GÅ TILL­BA­KA OCH OM­VÄR­DE­RA

Nyc­keln till att han­te­ra åter­fall är att va­ra med­ve­ten om vad som hän­der, så att du kan dia­gnos­ti­se­ra och ”be­hand­la” det ge­nom att grans­ka rå­den i den här boken igen.

För­ha­lar du? Kol­la Slu­ta för­ha­la (si­dor­na 142–143) för att be­stäm­ma vad du för­ha­lar och var­för, och se­dan ju­ste­ra din in­ställ­ning så att du kom­mer ige­nom det. Du kan ock­så pro­va någ­ra mo­ti­va­ti­ons­tek­ni­ker Håll dig mo­ti­ve­rad (si­dor­na 146-147). Är di­na skåp och lå­dor ful­la? Gå till­ba­ka till si­dor­na om sov­rum och gar­de­ro­ber för att hit­ta spe­ci­fi­ka råd som pas­sar din sit­u­a­ti­on (si­dor­na 74-87 och 82-87). För upp­ta­gen för nå­got av det­ta? Läs ka­len­der­ka­pi­tlet (si­dor­na 128-143) och ta en dag för att tac­ka nej till sa­ker som du ty­värr har åta­git dig. Och sist men in­te minst: ge dig själv be­röm för att ha be­stämt dig för att lä­sa den här boken och ut­fors­ka de många sät­ten som rens­ning och or­ga­ni­se­ring kan be­ri­ka ditt liv och gö­ra ditt hem varmt och my­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.