Grund­läg­gan­de or­ga­ni­se­rings­prin­ci­per

Ordning & Reda i hemmet - - De första stegen -

När rens­ning­en är klar kan du kon­cen­tre­ra dig på att or­ga­ni­se­ra de an­vänd­ba­ra, om­tyck­ta och nöd­vän­di­ga sa­ker­na du be­hål­lit så att du all­tid vet var du hit­tar dem. Du hit­tar mas­sor av or­ga­ni­sa­to­ris­ka tips i he­la den här boken, men om du vill bli en or­ga­ni­sa­to­risk gu­ru finns det någ­ra grund­läg­gan­de prin­ci­per som kan va­ra smar­ta att lä­ra sig.

LI­KA HÖR IHOP

Den förs­ta or­gan­i­sa­ti­ons­prin­ci­pen är att li­ka hör ihop. Om du or­ga­ni­se­rar glas är det klokt att ha al­la i sam­ma skåp. I glas­skå­pet kan du till ex­em­pel stäl­la vin­glas för sig, öl­glas för sig och li­kör­glas för sig.

VAR SAK HAR SIN PLATS

Den and­ra prin­ci­pen är att allt i ditt hem ska ha en spe­ci­fik plats. Sa­ker kan in­te ba­ra stäl­las var som helst el­ler flyt­tas från plats till plats. De mås­te ha en plats, an­tin­gen fint upp­ställd på en hyl­la, häng­an­de på en krok el­ler fram­me på ett bord. Nyc­keln är att al­la i hu­set vet sa­kens plats och stäl­ler till­ba­ka den ef­ter an­vänd­ning.

FÄRG­KOD­NING

Fär­ger kan an­vän­das för att ange ka­te­go­ri­er. Till ex­em­pel kan du spa­ra jul­de­ko­ra­ti­o­ner i en lå­da med rött lock och påsk­de­ko­ra­ti­o­ner i en lå­da med gult. Al­ter­na­tivt kan de oli­ka fär­ger­na kopp­las till en viss fa­mil­je­med­lem. Den lil­la kor­gen kan till ex­em­pel an­vän­das till din dot­ters go­se­djur el­ler för nå­got an­nat som har vand­rat runt i hu­set och som ska till­ba­ka till hen­nes rum. Du kan ock­så kö­pa rygg­säc­kar och bad­la­kan i sam­ma färg, så al­la vet vem som äger vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.