5 Tips för att släp­pa ta­get

Oav­sett stor­lek är det ett nö­je att ha ett väl­or­ga­ni­se­rat skåp. Men om du ska upp­rätt­hål­la ord­ning­en gäl­ler det att hål­la ef­ter det. Till­bringa li­te tid i gar­de­ro­ben i slu­tet av var­je sä­song för att av­gö­ra om det finns någ­ra plagg som kan

Ordning & Reda i hemmet - - Gar­de­roben -

1

Vad hör in­te hem­ma här? Må­let är att ba­ra be­hål­la de sa­ker du an­vän­der. Gör dig av med sa­ker som in­te pas­sar, är obe­kvä­ma el­ler gam­la. Al­la klä­der du be­hål­ler av sen­ti­men­ta­la skäl, till ex­em­pel en bröl­lops­klän­ning el­ler en skol­dräkt, ska tas bort. (För­va­ra gam­la min­nen tryggt på mot­satt si­da.)

2

Part­ner­plagg Se till att de fö­re­mål du hål­ler har minst två plagg som de pas­sar ihop med. Gör dig av med sa­ker som in­te kan an­vän­das till­sam­mans med nå­got an­nat.

3

Vänd­ning Om du stap­lar t-shirts el­ler jeans, fun­de­ra över hur länge plag­gen i bot­ten le­gat oan­vän­da. Sa­ker som le­gat där i må­na­der kan du gö­ra dig av med. Plagg som an­vänds of­ta hål­ler sig i top­pen av hö­gen.

4

Bort­se från pri­set När du ut­vär­de­rar vad som finns i gar­de­ro­ben, för­sök att ig­no­re­ra hur myc­ket peng­ar du har spen­de­rat på en kläd­sel. Vad det än kostat, släpp det om det in­te an­vänds läng­re. Det upp­tar myc­ket vär­de­fullt gar­de­robs­ut­rym­me.

5

Vad kan du mer gö­ra dig av med? Du kan ut­an tve­kan skän­ka föl­jan­de sa­ker till väl­gö­ren­het:

Plagg i tro­fé­stor­lek som en gång pas­sa­de, men är n för små nu. Klä­der som säl­lan an­vänds ef­ter­som de krä­ver för n myc­ket stryk­ning el­ler and­ra ty­per av un­der­håll. Skor som in­te är skö­na att gå i trap­por med el­ler n när man ska stå i ett par tim­mar. Väs­kor som är löj­ligt sto­ra, tunga el­ler upp­munt­rar n

att du släp­per med dig mer än nöd­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.