3 Sätt att han­te­ra dis­trak­ti­o­ner på

Om du upp­täc­ker att ut­rym­me­na du gett dig själv för­svin­ner mås­te du hit­ta sätt att sä­ga NEJ till des­sa dis­trak­ti­o­ner. Den bäs­ta me­to­den är att sty­ra an­dras för­vänt­ning­ar på din tid.

Ordning & Reda i hemmet - - Lär Dig Säga Nej -

1 Ar­ran­ge­ra om

När nå­gon ring­er el­ler kom­mer in för att pra­ta, frå­ga om de kan vän­ta på (da­tum, tid som pas­sar dig) ef­ter­som du är upp­ta­gen med nå­got an­nat just nu. Så små­ning­om fat­tar de ga­lop­pen och kom­mer att re­spek­te­ra din tid.

2 På di­na pre­mis­ser

Ha be­stäm­da ti­der för att lyss­na av te­le­fon­sva­ra­ren och håll dig till dem – an­vänd in­te det fria ut­rym­met i ka­len­dern. Låt al­la ve­ta när de kan vän­ta sig ett svar ge­nom att in­klu­de­ra en led­tråd i med­de­lan­det på sva­ra­ren, till ex­em­pel: ”Läm­na ett med­de­lan­de. Jag bru­kar sva­ra på med­de­lan­den ef­ter kl. 15.”

3 Kom till po­äng­en

För att und­vi­ka att fast­na i långa onö­di­ga sam­tal, prio­ri­te­ra sam­ta­len ge­nom att bör­ja med det vik­ti­gas­te äm­net. ”Li­sa, jag har ba­ra någ­ra mi­nu­ter, men jag kan be­kräf­ta att jag häm­tar Aman­da från sko­lan på fre­dag ef­ter­mid­dag. Jag skic­kar ett sms till hen­ne när jag är på par­ker­ings­plat­sen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.