Asto­ria är snart re­do för öpp­ning

Lyx­krö­ga­ren Björn Frantzén ska öpp­na nytt bras­se­rie i den gam­la Asto­ria-bi­o­gra­fen på Ny­bro­ga­tan. Pan­de­min sin­ka­de ini­ti­alt ar­be­tet, men nu finns en ny mål­bild.

ÖstermalmDirekt - - SIDAN 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Från bör­jan var det tufft, när al­la in­ter­na­tio­nel­la bok­ning­ar för­svann.

En­trén till den gam­la bi­o­gra­fen Asto­ria har snyg­gats till. Men än så länge täc­ker bygg­papp fönst­ren till lyx­krö­ga­ren Björn Frantzéns se­nas­te stor­sats­ning: Ett New York-in­spi­re­rat bras­se­rie.

Det var, som för myc­ket an­nat, co­ro­na­pan­de­min som kom i vägen. Den eko­no­mis­ka dip­pen och re­strik­tio­ner­na tving­a­de fas­tig­hets­ä­ga­ren Hum­le­går­den att slå av på bygg­tak­ten, vil­ket sat­te käp­par i hju­len för Björn Frantzéns pla­ner på att öpp­na sin nya re­stau­rang på Ny­bro­ga­tan 15 i mit­ten av 2020.

Men hop­pet le­ver om pre­miär in­nan året är slut.

– För un­ge­fär två må­na­der se­dan drog vi igång igen och nu sik­tar vi på att kun­na öpp­na i mit­ten av no­vem­ber. Men det är in­te skri­vet i sten, allt be­ror på hur co­ro­na­si­tu­a­tio­nen ut­veck­lar sig, sä­ger Carl Fros­terud, ge­ne­ral ma­na­ger på den fler­fal­digt Miche­lin-be­styc­ka­de re­stau­rang­en Frantzén.

”Ett po­webras­se­rie”

Den nya re­stau­rang­en i gam­la Asto­ria-bi­o­gra­fen ska bli Frantzén-grup­pens tred­je i Stock­holm. För­u­tom flagg­skep­pet dri­ver de ock­så Bo­bergs mat­sal i NK.

– Björn kal­lar kon­cep­tet ett New York-in­spi­re­rat po­wer­bras­se­rie. Det ska va­ra en stor re­stau­rang, stor cock­tail­bar, loung­del och en li­ten mind­re re­stau­rang, en bakficka, tänk Mil­les på Strand­vä­gen, för­kla­rar Carl Fros­terud.

Lyx­re­stau­rang­en Frantzén har kla­rat sig re­la­tivt väl un­der kri­sen, be­rät­tar han. Den 16 sep­tem­ber kör de för fullt igen ef­ter att ha dra­git ner nå­got på öp­pet­ti­der­na.

– Från bör­jan var det tufft, när al­la in­ter­na­tio­nel­la bok­ning­ar för­svann. Men se­dan har det va­rit ett stort lo­kalt in­tres­se med många som pas­sat på när det fun­nits plats. Bo­bergs har där­e­mot va­rit hårt drab­bat, lik­som he­la NK.

Stor re­stau­re­ring

Asto­ria-hu­set har de se­nas­te åren ge­nom­gått en stor re­stau­re­ring där de­lar av hu­set har ri­vits för att se­dan byg­gas upp på nytt. Den nya de­len av bygg­na­den ska bli kon­tor.

Frantzén ska hål­la ett led­nings­mö­te se­na­re i må­na­den. Må­let är att då fat­ta ett mer slut­gil­tigt be­slut om öpp­ning­en.

FO­TO: EVA TONSTRÖM

SNART KLART. Asto­ri­a­hu­set bör­jar när­ma sig in­flytt­ning. Må­let är no­vem­ber för den nya Frantzén­kro­gen som ska öpp­na i gam­la bion.

STJÄRNKOCK. Björn Frantzén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.