Fel om mask­tvång i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

ÖstermalmDirekt - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Gö­ran

Jag vill ba­ra sva­ra Han­na Si­ja­ric som i num­mer 29 skrev en sak som ej stäm­mer. Hon me­nar att den störs­ta smit­to­ris­ken or­sa­kas av myn­dig­he­ter som in­te vå­gar in­fö­ra ob­li­ga­to­riskt mask­tvång i kol­lek­tiv­tra­fik och ”and­ra trånga ut­rym­men”. Var­för? Anders Teg­nell sa ny­li­gen att mask får en rätt mar­gi­nell be­ty­del­se samt att folk har en ovana att of­ta ta av sig den­na.

Se­dan skri­ver hon att brist på kon­trol­ler bi­drar till att de som säl­lan re­ser kom­mu­nalt nu plan­kar. Helt fel! De som re­ser är en bland­ning av folk. Många kän­ner sig tvung­na att kö­pa gil­tigt kort, då det ju är för­e­nat med för myc­ket be­svär att plan­ka på t-ba­na el­ler pen­del­tåg. Bus­sar går ju in­te över­allt. Sen har vi de som le­ver på el­ler un­der mar­gi­na­len där det räc­ker med buss­re­sa. De kan nu få en chans att spa­ra peng­ar. De be­ta­lar nor­malt för sig. Men se­dan en tid in­bju­der ju SL till att man ska gå på bus­sen. Att hänga ut en mar­gi­na­li­se­rad grupp är fel!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.