Shop­pa med stil

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Från ro­bo­tas­si­sten­ter till vir­tu­el­la prov­rum, här är tek­ni­ken som re­vo­lu­tio­ne­rar shop­ping.

Det rå­der ing­en tvec­kan om att in­ter­net har för­änd­rat vå­ra köp­möns­ter. Många kon­su­men­ter fö­re­drar att klic­ka på saj­ter i lugn och ro hem­i­från istäl­let för att ge sig ut i träng­eln i när­mas­te köp­cent­rum. Bekväm­lig­he­ten i att slip­pa långa kö­er och att in­te be­hö­va kån­ka runt på shop­ping­kas­sar är till­ta­lan­de för kun­den. Men det finns sto­ra för­de­lar även för hand­lar­na.

När kon­su­men­ten grans­kar si­na shop­ping­fynd på nä­tet kan fö­re­ta­gen pas­sa på att sam­la in en mas­sa an­vänd­bar in­for­ma­tion om dem ge­nom coo­ki­es på saj­ten. De små text­fi­ler­na som lad­das ner till din da­tor när du be­sö­ker web­bu­ti­ken ta­lar om vil­ka pro­duk­ter du tit­tat på. Fö­re­ta­get kan där­ef­ter an­pas­sa sin mark­nads­fö­ring och skräd­dar­sy sin re­klam ba­se­rat på kun­skap om vad du tyc­ker om. An­tag­li­gen kom­mer du att mär­ka det. Så­da­na här skräd­dar­syd­da er­bju­dan­den hjäl­per för­sälj­ning­en, men är ingen­ting som de all­ra lyx­i­gas­te bu­ti­ker­na har nyt­ta av.

Bu­ti­ker­na kon­kur­re­rar och in­no­va­tö­rer ut­veck­lar ny tek­no­lo­gi som kan bli en för­del. Dan­dy Lab, en bu­tik i Lon­don, är ett slags test­labb där fö­re­tag får prö­va si­na idéer på rik­ti­ga kun­der. ”Just nu är tek­nik­in­tres­set stort on­li­ne, men när det gäl­ler verk­li­ga bu­ti­ker med väg­gar, golv och tak har in­te li­ka myc­ket hänt”, sä­ger med­grun­da­ren Ju­li­ja Bai­ni­ak­si­na. ”Vi vil­le ve­ta hur vi tar in tek­no­lo­gi i en bu­tik för att för­bätt­ra upp­le­vel­sen och gö­ra över­gång­en mel­lan on­li­ne och bu­tik mer söm­lös och be­kväm för kun­den.”

”Kläd­bu­ti­ken som mö­ter tech-labb” hål­ler nu på att tes­ta fle­ra nya me­to­der för att ta

shop­ping­en till nya höj­der. Det in­ne­bär till ex­em­pel smar­ta skylt­doc­kor som kan skic­ka in­for­ma­tion om klä­der­na de har på sig till kun­dens mo­bil el­ler en be­ta­lapp som du kan an­vän­da för att skan­na plag­gets barkod, be­ta­la och ta med va­ran hem ut­an att be­hö­va köa alls.

Bu­ti­ken fun­de­rar ock­så på att ef­ter­lik­na ka­kor­na på web­bu­ti­ker­nas saj­ter ge­nom ett smart med­lems­kort som ger mer per­son­lig ser­vice.

”Vi har gett vå­ra kun­der ett med­lems­kort som in­ne­hål­let ett RFID (Ra­dio Fre­quen­cy IDen­ti­fi­ca­tion)-chip och vid dör­ren in till bu­ti­ken finns en RFID-mot­ta­ga­re”, sä­ger Ju­li­ja. ”Så fort kun­den kom­mit in i bu­ti­ken får vi ögon­blick­lig in­for­ma­tion om vad de har köpt här ti­di­ga­re, vad de tyc­ker om och så vi­da­re. Det ger vår per­so­nal ett bätt­re un­der­lag och stör­re för­ut­sätt­ning­ar att kun­na ge ser­vice på ett bra sätt när de re­kom­men­de­rar plagg ba­se­rat på ti­di­ga­re köp.”

Ju­li­ja tyc­ker in­te att det här hand­lar om att kon­kur­re­ra med nät­bu­ti­ker­na ut­an sna­ra­re om att fy­sis­ka bu­ti­ker och on­li­ne­bu­ti­ker kom­plet­te­rar varand­ra.

”För en fy­sisk bu­tik är den sto­ra för­de­len att vi kan vi­sa vårt sor­ti­ment och ge en kun­den en kö­pupp­le­vel­se på ett helt an­nat sätt”, för­kla­rar hon. ”Vi har upp­täckt att många kun­der kom­mer till bu­ti­ken ba­ra för att pro­va klä­der och kän­na på dem och se om de verk­li­gen vill ha dem in­nan de går hem och be­stäl­ler pro­duk­ten on­li­ne. El­ler ock­så är det tvärtom, att kun­den gör re­se­arch på nä­tet om vad de vill ha och se­dan kom­mer in i vår bu­tik för att pro­va och kö­pa. Bå­da ka­na­ler­na har allt att vin­na på att sam­ar­be­ta. Den tek­nis­ka ut­veck­ling­en kan hjäl­pa till att sam­man­fö­ra den fy­sis­ka han­deln med on­li­ne­bu­ti­ker­na för att ge­men­samt ska­pa en söm­lös kö­pupp­le­vel­se för kun­den.”

I fram­ti­den kan bu­ti­ker­na bli prov­rum där du pro­var klä­der­na in­nan du kö­per dem via en in­ter­ak­tiv skärm. El­ler ock­så be­hö­ver du in­te be­sö­ka nå­gon bu­tik alls ut­an istäl­let ta på dig ett VR-he­ad­set för att tit­ta på och in­te­ra­ge­ra med pro­duk­ten in­nan du kö­per den.

Fle­ra för­änd­ring­ar är re­dan på gång, från Blu­e­toot­h­ba­se­ra­de köp­gui­der som hjäl­per dig att fyn­da till speg­lar med AR (Aug­men­ted Re­a­li­ty) där du kan pro­va klä­der­na på ut­an att be­hö­va by­ta om. En köp­vän­da i gal­le­ri­an kom­mer snart att va­ra en an­nan och smar­ta­re upp­le­vel­se.

Finn din po­si­tion Mo­bi­lens ka­me­ra tar emot ko­den och vi­sar på skär­men ex­akt var nå­gon­stan i bu­ti­ken du be­fin­ner dig.

Sig­nal skic­kad När du kom­mer in i bu­ti­ken skic­kar tak­be­lys­ning­en ovan­för dig en unik iden­ti­fi­e­rings­kod till din te­le­fon.

Få er­bju­dan­den När du går i gång­ar­na i bu­ti­ken skic­kar tak­be­lys­ning­en ra­batt­ko­der på pro­duk­ter som finns på hyl­lor­na till din te­le­fon.

Pla­ne­ra vägen Ap­pen räk­nar ut den smar­tas­te vägen för att hit­ta allt på in­köpslis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.