Svårt för för­fals­ka­re

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Sä­ker­hets­de­tal­jer­na som gör för­fals­ka­de sed­lar lät­ta­re att spå­ra.

Sed­lar i Stor­bri­tan­ni­en har fle­ra de­tal­jer för att skil­ja dem från för­falsk­ning­ar. Papp­ret, till­ver­kat av bo­mull, ger en unik käns­la och om du kän­ner med fing­ret längs se­deln kom­mer du mär­ka att en del tec­ken är för­höj­da på vis­sa stäl­len. Dess­utom kan man se att en me­tall­tråd finns in­vävd i var­je se­del.

And­ra sä­ker­hets­de­tal­jer kan va­ra svå­ra­re att upp­täc­ka. Om du har ett för­sto­rings­glas kan du få syn på mi­kro­bok­stä­ver som vi­sar se­delns vär­de under drott­ning­ens por­trätt. Om du hål­ler se­deln mot lju­set kan du se vat­ten­stäm­peln och om du ly­ser med ult­ra­vi­o­lett ljus, kom­mer du att kun­na se siff­ror i rött och grönt.

Sed­lar i va­lö­rer­na 5 och 10 pund är för­sed­da med ett ho­lo­gram som vi­sar Bri­tan­nia. Me­dan 20-punds­se­deln har ett ho­lo­gram av den skots­ke fi­lo­so­fen Adam Smith. Va­lö­rer­na £20 och £50 har dess­utom ett ge­nom­skin­ligt tryck. Om du hål­ler upp se­deln mot lju­set kan du se lin­jer på se­delns bak- och fram­si­da som sam­man­strå­lar i teck­net för pund ster­ling.

Se­deln för 50 pund har en ex­tra me­tall­tråd in­vävd. När den lu­tas fram och till­ba­ka, rör sig he­la bil­den. Under ult­ra­vi­o­lett be­lys­ning vi­sar sig fem fyr­kantspar­ti­er ly­sa grö­na. Lik­nan­de sä­ker­hets­de­tal­jer finns på sed­lar över he­la värl­den för att de ska va­ra svå­ra att för­fals­ka.

UV-ljus kan an­vän­das för att kol­la själv­ly­san­de de­tal­jer som av­slö­jar om en se­del är äk­ta el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.