Så fun­kar el­ba­sen

Hem­lig­he­ten bakom pum­pan­de gung och bra vib­ra­tio­ner.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Den finns in­te all­tid i för­grun­den, men ba­sen är ett av de vik­ti­gas­te in­stru­men­ten. Den mot­sva­rar sam­ma ton­höj­der som en akus­tisk bas, men är för­sedd med en för­stär­ka­re och en hög­ta­la­re istäl­let för att va­ra ihå­lig in­u­ti.

Nyc­keln till el­för­stärk­ning av ljud är nå­got som kal­las mag­ne­tisk pick-up. Den sit­ter under sträng­ar­na på ba­sen och fång­ar sträng­ar­nas sväng­ning­ar när de vi­bre­rar. In­for­ma­tio­nen skic­kas se­dan vi­da­re till för­stär­ka­ren och hög­ta­la­ren. För att det ska fun­ge­ra har pick­upen en mag­net som är in­slu­ten i tu­sen­tals varv av tunn el­ka­bel. Det­ta gör att sträng­ar­nas små, små rö­rel­ser om­vand­las till elekt­risk ener­gi ge­nom in­duk­tion. Det finns fle­ra oli­ka sor­ters pick-uper och de kan va­ra pla­ce­ra­de på fle­ra oli­ka stäl­len på el­bas­krop­pen för att bil­da oli­ka ljud­kom­bi­na­tio­ner.

De elektris­ka sig­na­ler­na som kom­mer från pick-upen skul­le in­te kun­na hö­ras bland skri­kan­de fans och där­för be­hövs en för­stär­ka­re som skic­kar lju­det till en hög­ta­la­re. Om sig­na­ler­na är för kraft­ful­la för för­stär­ka­ren kom­mer lju­det att för­vri­das. Många mu­si­ker an­vän­der sig av­sikt­ligt av dis­tor­tion för att få ba­sen att lå­ta än­nu häf­ti­ga­re.

Ba­sens de­tal­jer En titt på in­si­dan av sträng­in­stru­men­tet som hål­ler ryt­men. Tonart De fles­ta el­ba­sar är stäm­da i EADG­kon­fi­gu­ra­tion, men det går att änd­ra ge­nom att spän­na el­ler släp­pa ef­ter på sträng­ar­na med hjälp av stäm­skru­var­na som sit­ter...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.