Hur lyf­ter en mul­ti­kop­ter?

Ve­ten­ska­pen och tek­no­lo­gin bakom drö­nar­na i luf­ten.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Drö­nar­na, även kän­da som obe­man­na­de luft­far­kos­ter (Un­man­ned Ae­ri­al Ve­hicles, UAV) finns i många oli­ka ut­fö­ran­den och stor­le­kar. Allt ifrån mam­mut­ma­ski­ner­na som an­vänds av mi­li­tä­ren, till lek­sa­ker­na du kan kö­pa i bu­ti­ken och fly­ga själv. Även om de är fjärr­styr­da, va­ri­e­rar det hur de lyf­ter.

Drö­na­re som lyf­ter med sam­ma prin­cip som van­li­ga flyg­plan har mo­to­rer med ver­ti­ka­la pro­pell­rar som ska­par lyft­kraft, dri­ver dem fram­åt och får luft­ström­mar­na att flö­da snabbt över ving­ar­na. Den böj­da for­men på ving­ar­na på­ver­kar luft­ström­mar­na så att det upp­står en skillnad i luft­tryck mel­lan luf­ten ne­dan­för re­spek­ti­ve ovan­för dem. När luft­tryc­ket under ving­en är hög­re än det ovan­för, lyf­ter drö­na­ren och pressas upp­åt.

VTOL (Ver­ti­cal Ta­ke Off and Lan­ding)-drö­na­re där­e­mot be­hö­ver var­ken start- el­ler land­nings­ba­nor ut­an lyf­ter ver­ti­kalt. De­ras mo­to­rer har ho­ri­son­tel­la pro­pell­rar som ska­par driv­kraft nedåt och där­med får drö­na­ren lyft­kraft för att lyf­ta från mar­ken. Den här me­to­den är den som kom­mer­si­el­la drö­na­re helst an­vän­der sig av och de är en form av mul­ti­kopt­rar.

Des­sa flyg­far­kos­ter i mi­ni­a­tyr har fy­ra el­ler fler ho­ri­son­tel­la pro­pell­rar vil­ket ska­par stark lyft­kraft och gör att de kan svä­va över mar­ken. Pro­pell­rar­na ro­te­rar i mot­sat­ta rikt­ning­ar för att und­vi­ka att mul­ti­kop­tern bör­jar spin­na och blir svår att sty­ra. De kan ock­så an­vän­das för att änd­ra färd­rikt­ning ge­nom att öka el­ler mins­ka ro­ta­tions­has­tig­he­ten hos en­skil­da pro­pell­rar. Om pro­pell­rar­na på väns­ter si­da ro­te­rar snab­ba­re ska­par de stör­re lyft­kraft på väns­ter si­da vil­ket gör att drö­na­ren bö­jer av åt hö­ger.

En drö­na­res ana­to­mi Kom­po­nen­ter­na som gör det möj­ligt för mul­ti­kop­tern att fly­ga. Sän­da­re Sty­ren­het En mini­da­tor räk­nar ut hur myc­ket kraft som var­je mo­tor be­hö­ver för att full­föl­ja pi­lo­tens in­struk­tio­ner och sam­man­stäl­ler da­ta från höjd­mä­tar­na....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.