Puls­mä­ta­re

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Den di­gi­ta­la häl­so­pry­len som an­vän­der ljus för att hål­la koll på hjär­tat.

1. Blin­kan­de ljus

En grön LED-lam­pa blin­kar fle­ra hund­ra gång­er i se­kun­den me­dan en ljus­sen­sor de­tek­te­rar hur myc­ket av lju­set som re­flek­te­ras.

2. En­kel prin­cip

Rö­da blod­krop­par re­flek­te­rar rött ljus och ab­sor­be­rar grönt.

3. Re­flek­tion

En del av det ljus som in­te ab­sor­be­ras re­flek­te­ras till­ba­ka till ljus­sen­sorn.

4. Blod­trycks­in­di­ka­tor

Blod­tryc­ket är som högst när ditt hjär­ta pum­par ut blod och ar­tä­rer­na ex­pan­de­rar. Det mins­kar mel­lan hjärt­sla­gen då ar­tä­rer­na drar ihop sig.

5. Ljus­för­änd­ring­ar

Ge­nom att spå­ra för­änd­ring­ar i mäng­den ljus som ab­sor­be­ras kan mo­ni­torn räk­na ut hur många slag hjär­tat slår per mi­nut.

6. Ab­sorp­tion

Grönt ljus rör sig ge­nom hu­den och en del av det ab­sor­be­ras av de rö­da blod­krop­par­na. När ditt hjär­ta slår är blod­tryc­ket hög­re och ab­sorp­tio­nen ökar.

Tem­pe­ra­tu­ren kan på­ver­ka mät­vär­den hos en puls­mä­ta­re på hand­le­den ef­tersom blod­flö­det till hu­den ökar när du är varm och mins­kar när du är ner­kyld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.