BO­KA DIN SE­MES­TER

Få VIP-be­hand­ling re­dan från bör­jan.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Välj din des­ti­na­tion

So­ci­a­la me­di­er och web­bu­ti­ker an­vän­der med­lems­pro­fi­ler för att över­va­ka ak­ti­vi­te­ter på saj­ten och an­pas­sa in­ne­hål­let till an­vän­da­rens pre­fe­ren­ser. Re­se­fö­re­ta­gen log­gar se­dan vad du gil­lar. An­sikts­av­läs­nings­al­go­rit­mer (ut­veck­la­de av ex­em­pel­vis fö­re­ta­get Af­fec­ti­va) gör att sök­mo­to­rer­na kan lä­sa av an­sikts­ut­tryck och av­gö­ra hur nöjd du blir med de­ras sökre­sul­tat.

Vir­tu­ell se­mes­ter

Med ett VR-he­ad­set kan du få ett smak­prov på din re­sa in­nan du kö­per nå­got. Verk­lig­hets­in­tryc­ket sä­ker­ställs ge­nom lin­ser som vi­sar an­norlun­da bil­der för var­je öga. Det lu­rar hjär­nan att tro att sy­nin­tryc­ken kom­mer från verk­lig­he­ten. Re­vel-sy­ste­met som först ut­veck­la­des av Dis­ney re­dan 2012 an­vän­der elektris­ka sig­na­ler för att även ska­pa verk­lig­hets­trog­na kän­sel­in­tryck.

An­vänd AI

En ar­ti­fi­ci­ellt in­tel­li­gent e-agent hjäl­per dig att pla­ne­ra re­san hos ditt re­se­fö­re­tag. Tek­ni­ken bakom på­min­ner om JIBO – e-as­si­sten­ten som släpp­tes 2015 och som an­vän­der två ka­me­ror med hög upp­lös­ning för att kän­na igen an­sikt­s­al­go­rit­mer, lä­ra sig vad du upp­skat­tar och an­pas­sa sökre­sul­tat.

Bo­ka en­kelt

Ap­par som Ex­pe­dia E pe­dia fix­a­de det mesta av res­bok­ning­en re­dan 2016 men år 2050 har tek­ni­ken hun­nit läng­re. Nu kan du an­vän­da ap­pen i din kloc­ka och med någ­ra enk­la tryck bo­ka flyg, ho­tel och ak­ti­vi­te­ter på res­må­let. Även trans­por­ter till flyg­plat­sen går att bo­ka på det här sät­tet.

Ap­pa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.