PÅ FLYG­PLAT­SEN

Tek­ni­ken som mins­kar stres­sen när du re­ser.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Smar­ta eti­ket­ter

När du chec­kar in ditt ba­gage fästs eti­ket­ter på dem som in­ne­hål­ler chip med Ne­ar Fi­eld Com­mu­ni­ca­tion (NFC) – tek­nik som re­dan ex­i­ste­rar i de fles­ta te­le­fo­ner. När chi­pet får kon­takt med NFC:n in­u­ti skan­nern, dy­ker din per­son­li­ga p da­ta och all in­fo om din re­sa upp och över­förs ö tråd­löst. Var­je skan­ning s går att spå­ra via en app.

Bi­o­met­risk skan­ning

Istäl­let för ett pass, kom­mer bi­o­met­ris­ka da­ta om dig att fin­nas sam­lat på ett kort som iden­ti­fi­e­rar vem du är. Bil­der av di­na ögon, tag­na med en ka­me­ra som är käns­lig för bå­de syn­ligt och in­fra­rött ljus, do­ku­men­te­rar di­na uni­ka u möns­ter. I sam­band med m att du går om­bord på pla­net p skan­nas ögo­nen för att a mat­chas mot din iden­ti­tet.

Snab­ba­re sä­ker­hets­kon­trol­ler

Pi­co­se­cond Pro­gram­mab­le La­ser (PPL) är en avan­ce­rad skan­ner som går ige­nom mo­le­ky­ler­na i krop­pen och ba­ga­get för att lä­sa av och iden­ti­fi­e­ra oli­ka äm­nen, ex­em­pel­vis spår av spräng­äm­nen. Den kan till och med ana­ly­se­ra vad du har i mag­säc­ken. PPL är tio mil­jo­ner gång­er snab­ba­re än en van­lig skan­ner.

i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.