Av­sal­tat vat­ten

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Jor­den är till sto­ra de­lar vat­ten, men som NASA:s bil­der har vi­sat är det mesta av det (96,5 pro­cent) havs­vat­ten som in­te går att dric­ka. När färskvat­ten­re­sur­ser­na pressas allt hårdare har man i en del stä­der i tor­ra om­rå­den bör­jat av­sal­ta havs­vat­ten för att mö­ta be­ho­vet av dricks­vat­ten. Pro­ces­sen man an­vän­der krä­ver myc­ket ener­gi och är kost­sam, men kanske kan gra­fen hjäl­pa till i fram­ti­den. Gra­fen, som är ett tunt kol­ma­te­ri­al, tillå­ter vat­ten att kom­ma ige­nom me­dan salt­par­tik­lar fil­tre­ras. Om tek­ni­ken fun­ge­rar skul­le den va­ra mer kost­nads­ef­fek­tiv och mind­re ener­gikrä­van­de än da­gens me­to­der för av­salt­ning.

Den här sju me­ter höga luft­re­na­ren har rest runt i oli­ka ki­ne­sis­ka stä­der se­dan ok­to­ber 2016. Vik­ter, en nack­kra­ge och glas­ö­gon gör det möj­ligt för fors­kar­na att upp­täc­ka hur sta­den ter sig för nå­gon med funk­tions­ned­sätt­ning­ar. NASA:s iko­nis­ka blå bild...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.