IMPLANTAT

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Elektro­nis­ka ta­tu­e­ring­ar

De här hi tech-ta­tu­e­ring­ar­na är ing­et rik­tigt implantat ut­an nå­got att fäs­ta ovan­på hu­den. De har ta­gits fram av Mas­sachu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (MIT) och kan lag­ra in­for­ma­tion, för­änd­ra färg och till och med an­vän­da din mo­bil.

Du­oSkin som de kal­las är MIT Me­dia Labs och Micro­soft Re­se­arch:s för­sök till näs­ta steg ef­ter mikrochip i klä­der och tex­tili­er. Ta­tu­e­ring­ar­na har blad­guld för att le­da elekt­ri­ci­tet i kon­takt med hu­den och har tre hu­vud­sak­li­ga funk­tio­ner: in­put, out­put och kom­mu­ni­ca­tion. En del så­da­na här ta­tu­e­ring­ar kan fun­ge­ra som knap­par el­ler pek­skär­mar. And­ra änd­rar färg ge­nom re­sis­to­rer och tem­pe­ra­tur­käns­lig ke­mi och yt­ter­li­ga­re and­ra kan an­vän­das för tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion.

Fing­er­topps­mag­ne­ter

Pyt­tesmå ne­o­dy­mi­um­mag­ne­ter kan täc­kas i si­li­kon och im­plan­te­ras i fing­er­top­par­na. De re­a­ge­rar på mag­net­fält som or­sa­kas av ström­kret­sar, el­led­ning­ar, fläk­tar och an­nat el­dri­vet. Bä­ra­ren får ett slags sjät­te sin­ne och kan varse­bli for­men och styr­kan hos osyn­li­ga kraft­fält i luf­ten.

Bio­hac­ka­re ut­fors­kar oli­ka sätt att på­ver­ka krop­pen under och ovan­på hu­den.

Lam­por under hu­den

En del implantat sätts in under hu­den för att ska­pa för­höj­ning­ar och and­ra for­mer. Pro­ces­sen in­ne­bär att man skär per­so­nen och ut­förs of­ta av en ta­tu­e­ra­re el­ler en kropps­pi­er­ca­re. Det se­nas­te från en grupp kropps­hac­ka­re i Pitts­burgh är LED-lam­por under hu­den. Ing­et för vek­ling­ar – för att ge be­döv­ning krävs me­di­cinsk le­gi­ti­ma­tion så så­dant här görs för det mesta ut­an.

Elektro­nis­ka ta­tu­e­ring­ar fun­ge­rar som sen­so­rer, kan by­ta färg och ta emot Wi-Fi-sig­na­ler. Implan­ta­tet gör att bä­ra­ren kan dra till sig mag­ne­tis­ka ob­jekt. Grind­house Wet­wa­re till­ver­kar lju­simplan­tat att ope­re­ra in under hu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.