Kom i gång med As­ham­poo Bur­ning Stu­dio

Du be­hö­ver ska­pa ett kon­to hos As­ham­poo in­nan du kan an­vän­da pro­gram­met – det är helt gra­tis. Här vi­sar vi hur det går till. Om du re­dan har ett As­ham­poo-kon­to, log­gar du ba­ra in på det ge­nom att skri­va e-post­a­dres­sen till kon­tot i steg 1 i den här gui­den

PC-Tidningen - - NYTT BRÄNNARPRO­GRAM TILL DIN DATOR -

1 3 2

Om det in­te finns nå­gon ski­va i dvd-en­he­ten vi­sas det här med­de­lan­det 2 . Klic­ka på Öpp­nar slä­den 3 och ma­ta in ski­van som du vill ko­pi­e­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.