Goog­le som sök­mo­tor i nya Ed­ge

PC-Tidningen - - FRÅGA OSS -

Jag har in­stal­le­rat den nya ver­sio­nen av webb­lä­sa­ren Ed­ge, som fun­ge­rar rik­tigt bra. Det är dock synd att den in­te an­vän­der Goog­le som sök­mo­tor. I stäl­let an­vän­der den nå­got som he­ter Bing. Jag vill hell­re sö­ka med Goog­le som jag är van vid. Går det att ord­na?

Det går att an­vän­da Goog­les sök­mo­tor i Ed­ge ock­så. Om du in­te vill öpp­na Goog­les sök­mo­tor via web­ba­dres­sen www.goog­le.se kan du änd­ra in­ställ­ning­ar­na i Ed­ge och änd­ra sök­mo­torn till Goog­le. Bing är för öv­rigt Micro­softs egen sök­mo­tor.

1 2

Öpp­na webb­si­dan Small SEO Tools och fyll i web­ba­dres­sen till din hem­si­da i fäl­tet En­ter Do­main 1 . Klic­ka se­dan på Ge­ne­ra­te Coun­ter Co­de 2 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.