Win­dows 10 öpp­nar in­te jpg-bil­der

PC-Tidningen - - FRÅGA OSS -

När jag för­sö­ker öpp­na fo­ton i jpg-for­mat vi­sar Win­dows 10 ba­ra med­de­lan­det Ogil­tigt vär­de för re­gist­ret. För­ut har det gått att öpp­na jpg-bil­der ut­an pro­blem och det går att in­fo­ga jpg-bil­der i Word, så det är in­te nå­got all­mänt fel i da­torn. Vad ska jag gö­ra?

Det här är ett fel som har att gö­ra med stan­dard­ap­pen för bil­der i Win­dows. Ef­ter en upp­da­te­ring av Win­dows kan det hän­da att det upp­står ett fel i re­gist­ret som or­sa­kar pro­ble­met. Lös­ning­en är att åter­stäl­la stan­dard­ap­pen för bil­der, det vill sä­ga ap­pen Fo­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.