Pro­blem med DNS-adres­ser

PC-Tidningen - - FRÅGA OSS -

På se­na­re tid har det in­te gått att öpp­na vis­sa hem­si­dor i min pc. Webb­si­dor­na öpp­nas in­te, ut­an i stäl­let vi­sas det ett med­de­lan­de i webb­lä­sa­ren om att det är fel på DNS-adres­sen. Vad kan jag gö­ra för att åt­gär­da felet?

DNS är ett sätt att för­enk­la adres­se­ring­en av serv­rar på in­ter­net. Sy­ste­met över­sät­ter serv­rar­nas IP-num­mer till web­ba­dres­ser. I ditt fall är det för­mod­li­gen pro­blem med din in­ter­net­le­ve­ran­törs DNS-ser­ver. Här vi­sar vi hur du by­ter till Goog­les fria DNS.

2 3

Klic­ka på knap­pen Åter­ställ nu 3 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.