Bygg med Le­go i da­torn

Vi blir ald­rig för gam­la för att byg­ga med Le­go, men till­gång­en på le­go­bi­tar kan snabbt bli ett be­kym­mer. Det pro­ble­met slip­per du när du byg­ger med Le­go på da­torn i pro­gram­met Stu­dio 2.0.

PC-Tidningen - - SIDAN 1 - Jour­na­list Mar­tin Lo­rentsen

Du kanske kom­mer ihåg det från när du var barn, el­ler när du byg­ger med di­na barn el­ler barn­barn. Mäs­ter­ver­ket hål­ler på att ta form, och plöts­ligt sak­nas den där av­gö­ran­de bi­ten. Det kan va­ra lil­le­bror som har gömt den, el­ler så har den su­gits upp av damm­su­ga­ren.

Det är så ir­ri­te­ran­de när en så­dan sak sät­ter käp­par i hju­let för kre­a­ti­vi­te­ten, men det be­hö­ver du in­te bry dig om läng­re. Du kom­mer näm­li­gen ald­rig att upp­le­va att det sak­nas nå­gon le­go­bit i pro­gram­met Stu­dio 2.0, där du byg­ger med Le­go på da­torn och ald­rig tap­par bort el­ler får slut på klos­sar.

Pro­gram­met är ut­veck­lat i ett sam­ar­be­te mel­lan le­go­fan­tas­ter och Le­go själ­va. Det ger in­te ba­ra möj­lig­he­ten att byg­ga allt från enk­la le­go­gub­bar till stor­slag­na bygg­na­tio­ner, det går även att gö­ra eg­na steg för steg-in­struk­tio­ner för di­na kre­a­tio­ner och be­stäl­la de fy­sis­ka le­go­bi­tar­na via pro­gram­met – och på så sätt upp­fö­ra ditt di­gi­ta­la le­go­byg­ge i verk­lig­he­ten.

Stu­dio 2.0 kan dess­utom ska­pa snyg­ga bil­der av det du har byggt. Funk­tio­nen kan fram­stäl­la – ren­de­ra som det he­ter på fack­språk – en snygg bild i hög upp­lös­ning som du se­dan kan an­vän­da som skriv­bords­bak­grund el­ler skri­va ut och sät­ta upp på väg­gen.

Om du i lik­het med mig in­te är nå­gon mäs­ter­lig le­go­byg­ga­re, kan du än­då få gläd­je av pro­gram­mets ren­de­rings­funk­tion. Om du re­gi­stre­rar dig som an­vän­da­re på pro­gram­mets hem­si­da kan du häm­ta ska­pel­ser som är bygg­da av kre­a­ti­va per­so­ner värl­den över och ska­pa snyg­ga bil­der av de­ras verk. På de kom­man­de si­dor­na kan du lä­sa mer om hur du re­gi­stre­rar dig som an­vän­da­re, vil­ket i lik­het med pro­gram­met är helt gra­tis. Du be­hö­ver ba­ra häm­ta pro­gram­met i För­del­s­zo­nen och föl­ja de enk­la in­struk­tio­ner­na. Vid förs­ta ögon­kas­tet kan pro­gram­met kanske kän­nas över­väl­di­gan­de med otro­ligt många funk­tio­ner och möj­lig­he­ter. Där­för bör­jar vi med en titt på vad som går att gö­ra med pro­gram­met och hur du an­vän­der det.

Fo­to: Shut­ter­stock

My first com­pu­ter he­ter den här ska­pel­sen som den pro­fes­sio­nel­la le­go­de­sig­nern Chris McVeigh har byggt i Stu­dio 2.0, och den har en slå­en­de lik­het med en App­le Ma­cin­tosh från 1984.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.