Så fun­kar För­del­s­zo­nen

PC-Tidningen - - FÖRDELSZON­EN - www.pc­tid­ning­en. se/ for­del­s­zo­nen Tid­nings­kod till nr 12/2020:

För att kom­ma åt in­ne­hål­let i För­del­s­zo­nen mås­te du va­ra in­log­gad. Log­ga in med din e-post­a­dress och ditt lö­sen­ord. Har du in­te an­vänt För­del­s­zo­nen ti­di­ga­re mås­te du först ska­pa ett kon­to. Klic­ka på knap­pen In­logg­ning och välj Ska­pa pro­fil.

För lös­num­merkö­pa­re

Har du köpt ett lös­num­mer kom­mer du åt För­del­s­zo­nen med en tids­be­grän­sad lö­sen­kod. An­vänd lö­sen­ko­den ne­dan i stäl­let för pre­nu­me­ra­tions­num­ret till ditt kon­to. (gäl­ler en­dast lös­num­merkö­pa­re)

Lö­sen­ko­den är gil­tig till och med den 17 sep­tem­ber 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.