Väl­kom­na till fi­nal­num­ret!

PfB Passion for Business - - Välkommen - Cat­ha­ri­na Hans­son, chefre­dak­tör cath@ideim­pe­ri­et.com 08-34 34 11 Box 45100, 104 30 Stock­holm

uun­der drygt ett de­cen­ni­um har Pas­sion for Bu­si­ness va­rit en vik­tig röst för att upp­märk­sam­ma kvin­nors le­dar­skap, ent­re­pre­nör­skap, am­bi­tion och kraft.

Tid­ning­en star­ta­des av

An­na Brå­ken­hi­elm i syf­te att lyf­ta fram, in­spi­re­ra och för­bätt­ra kli­ma­tet för af­färs­kvin­nor. Och det har den gjort med be­sked. Gans­ka snart ska­pa­des ock­så ett nät­verk som i sam­ar­be­te med ma­ga­si­net ar­ran­ge­ra­de in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar, pa­ne­ler och nät­verk­sträf­far. Många af­fä­rer, men­tor­skap och sam­ar­be­ten har ini­ti­e­rats in­om nät­ver­ket ge­nom åren.

un­der fle­ra år ut­såg Pas­sion for Bu­si­ness Årets Brå­ki­gas­te kvin­nor, en ut­mär­kel­se som nu har ploc­kats upp av An­na Brå­ken­hi­elms nya nät­verk 17, som hon star­ta­de till­sam­mans med ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren

(som du mö­ter i det här num­ret!), Jes­si­ca Löfström

Lindstedt, och

Mo­ni­ca Le­na Ap­ler Ma­ria Matts­son Mähl.

nu kom­mer fi­nal­num­ret av ma­ga­si­net Pas­sion for Bu­si­ness. Och med det tac­kar jag för mig och för de här spän­nan­de och in­spi­re­ran­de åren med PfB. Så många här­li­ga mö­ten, så många in­tres­san­ta in­ter­vju­er, så många ro­li­ga event med med­lem­mar­na i det­ta fan­tas­tis­ka nät­verk. Det har va­rit otro­ligt kul att få lå­na ma­ga­si­net och nät­ver­ket (el­ler va­ra fo­der­värd för det, som vi häst­män­ni­skor sä­ger!) i någ­ra år.

An­na Brå­ken­hi­elm som äger varu­mär­ket har in­te någ­ra pla­ner att ge ut tryck­ta pro­duk­ter.

Där­e­mot kan varu­mär­ket kom­ma igen i and­ra sam­man­hang fram­ö­ver.

För al­la frå­gor som gäl­ler pre­nu­me­ra­tio­ner, det­ta el­ler ti­di­ga­re num­mer av tid­ning­en, med­lem­skap i Pas­sion for Bu­si­ness nät­verk el­ler ti­di­ga­re event med Pas­sion for Bu­si­ness ska ni kon­tak­ta mig!

Hop­pas vi ses igen i nå­got an­nat sam­man­hang och hop­pas ni ska tyc­ka om det­ta fi­nal­num­mer av ma­ga­si­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.