sve­ri­ges mäk­ti­gas­te kvin­na i nä­rings­li­vet

PfB Passion for Business - - Entreprenö­rskap -

2018 ut­sågs Isa­bel­la Löwen­grip av tid­ning­en Vec­kans Af­fä­rer till Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te nä­rings­livskvin­na, på de­lad förstap­lats till­sam­mans med Kerstin Hes­si­us, vd för Tred­je AP-fon­den.

”Om det ska bli jäm­ställt på rik­tigt mås­te fler kvin­nor dri­va stör­re fö­re­tag” sa hon då. ”Min vi­sion är att hjäl­pa fler kvin­nor att ska­la upp.”

Då gav hon ock­så råd till kvin­nor som vil­le ta sig in på näs­ta års lis­ta och hon fram­höll då si­na tre ”T”:

Tänk stör­re, ska­la upp.

Team – bygg rätt, du be­hö­ver in­te kun­na allt själv, men du mås­te in­te an­stäl­la. ”När jag var 16 spen­de­ra­de jag mitt barn­bi­drag på att bju­da på lunch för att byg­ga nät­verk”.

Taj­ming – när du är ung och lyss­nar så har du en för­må­ga att snap­pa upp tren­der myc­ket snab­ba­re än stör­re bo­lag.

Varu­mär­ket Löwen­grip Beau­ty är nu sålt till Der­manor­dic, som har en rad va­ru­mär­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.