jes­si­cas råd

PfB Passion for Business - - Entreprenö­rskap -

Of­ta vill kvin­nor gö­ra all­ting bra el­ler helst per­fekt. Men du kan in­te gö­ra en per­fekt plan och en per­fekt hem­si­da, ut­an du mås­te ut och mö­ta mark­na­den. Skit i hem­si­da, vi­sit­kort och af­färs­pla­ner.

Skaf­fa dig fö­re­bil­der som du kan in­spi­re­ras av. Du kom­mer att bli ned­sla­gen, få hö­ra att du in­te kan lyc­kas. Men skaf­fa dig fö­re­bil­der el­ler nå­gon an­nan kraft­käl­la som du kan gå till för att få kraft.

Räk­na med att det kom­mer att va­ra svårt. Det är ba­ra att kav­la upp är­mar­na. Den som är mest ut­hål­lig är den som kom­mer att byg­ga ett stort fö­re­tag.

För­fi­na ditt kon­cept och din pro­dukt. Var ute och träf­fa po­ten­ti­el­la kun­der.

Kvin­nor har of­ta in­tui­tivt öns­kan att gö­ra nå­got som är gott. Om du hit­tar en idé där du lu­rar sta­ten på peng­ar och in­te ska­par ett mer­vär­de, så kom­mer det ald­rig att fun­ge­ra i läng­den. Ju mer mer­vär­de du ska­par desto lät­ta­re kom­mer det att bli att byg­ga nå­got stort. Kort­sik­tigt kan man lu­ra folk på peng­ar men in­te bli stort och lång­sik­tigt.

Se till att ha en egen eko­no­mi och in­ve­ste­ra di­na peng­ar väl så att du in­te blir en fånge i ett för­hål­lan­de. Med ett eget ka­pi­tal blir du mo­di­ga­re, in­te be­ro­en­de.

Jag tyc­ker att många är väl­digt räd­da för att in­te va­ra till lags el­ler sö­ta och om­tyck­ta. Screw that! Du kom­mer in­te att kom­ma nå­gon­stans om du ska va­ra vän med al­la. Du kom­mer att skaf­fa dig ovän­ner, men du kom­mer att skaf­fa dig vän­ner ock­så, som stöt­tar dig.

Vå­ga va­ra obe­kväm och bit­chig, in­te så jäv­la till­rät­ta­lagd och vän. Det är in­te far­ligt att va­ra ha­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.