5 tips från ma­ria erix­on

PfB Passion for Business - - Böcker -

1. Kom Ihåg di­na Grun­dvärdering­ar. Vad vill du med ditt va­ru­mär­ke? Hur på­ver­kar ditt bo­lag and­ra? Kom ihåg var­för du bör­ja­de och var lo­jal med di­na grun­dvärdering­ar.

2. sätt upp Etis­ka och Mo­ra­lis­ka För­håll­nings­sätt.

3. Var öp­pen För För­änd­ring. Var be­redd på att all­ting in­te be­hö­ver bli som du har tänkt dig.

4. Kom Ihåg din pas­sion. Kom ihåg vad det är som dri­ver dig.

5. lär dig reg­ler­na i Bran­schen - så att du kan Bry­ta Mot dem. När du vet hur man gör kan du väl­ja att gö­ra på ett an­nat sätt.

6. säg in­te upp dig. Bör­ja med din dröm på en hob­by­ni­vå. När du är sä­ker på att du har hit­tat rätt kan du sat­sa på hel­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.