VIK­TIG IN­FOR­MA­TION

Det­ta är det sista num­ret av tid­ning­en Pas­sion for Bu­si­ness och nät­ver­ket Pas­sion for Bu­si­ness har upp­hört.

PfB Passion for Business - - Böcker -

An­na Brå­ken­hi­elm som äger varu­mär­ket har in­te någ­ra pla­ner att ge ut tryck­ta pro­duk­ter. Där­e­mot kan varu­mär­ket kom­ma igen i and­ra sam­man­hang fram­ö­ver.

För al­la frå­gor som gäl­ler pre­nu­me­ra­tio­ner, det­ta el­ler ti­di­ga­re num­mer av tid­ning­en, med­lem­skap i Pas­sion for Bu­si­ness nät­verk el­ler ti­di­ga­re event med Pas­sion for Bu­si­ness, kon­tak­ta: Cat­ha­ri­na Hans­son cath@ideim­pe­ri­et.com 08-34 34 11 Box 45100 104 30 Stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.