Ska­ka­de värl­den

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Dfilm­pro­du­cen­ten den 24 feb­ru­a­ri be­fanns Har­vey We­ins­ten skyl­dig till sex­u­el­la över­grepp och våld­täkt. Ju­ryn trod­de på kvind­nor­nas

be­rät­tel­ser. Do­men kan ge upp till 25 års fäng­el­se. Han frikän­des från yt­ter­li­ga­re en våld­täkt och två sex­ö­ver­grepp som kun­de ha lett till livs­tids­dom. To­talt träd­de 75 kvin­nor fram och vitt­na­de om över­grepp, men det var ba­ra sex av dem som vitt­na­de i dom­sto­len.

De som stod för av­slö­jan­det av We­ins­ten var New york Ti­me­s­jour­na­lis­ter­na Jo­di Kan­tor och Me­gan Two­hey. De bör­ja­de pub­li­ce­ra sin ar­ti­kel­se­rie om över­grep­pen den 5 ok­to­ber 2017, byggd på en lång

rad in­ter­vju­er med kvin­nor som vitt­na­de om allt­i­från sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er till våld­täk­ter. Den slår ner som en bomb.

På dn har man tre da­gar se­na­re ett re­dak­tions­mö­te. Vil­ka vinklar kan man gö­ra på det ame­ri­kans­ka av­slö­jan­det? Där ar­be­tar re­por­tern

Ma­til­da Gustavs­son och någon­ting bör­jar ta fäs­te in­om hen­ne.

En vec­ka se­na­re skri­ver hon ”Je­an-Clau­de” i sin mo­bil. Är ryk­te­na som hon hört san­na?

Res­ten är histo­ria. Den 21 no­vem­ber 2017 pub­li­ce­ras Ma­til­das in­ter­vju­er med 18 kvin­nor i kul­tur­värl­den som vitt­nar om över­grepp från man­nen som kom­mer att kal­las Kul­tur­pro­fi­len,

Je­an-Clau­de Ar­nault. Han är gift med Svens­ka Aka­de­mi­ens le­da­mot och har nä­ra sam­ar­be­te

Ka­ta­ri­na Fros­ten­son med den tunga in­sti­tu­tio­nen. I fal­let lyc­kas han dra med sig he­la Svens­ka Aka­de­mi­en som ham­nar i histo­ri­ens värs­ta kris.

som då var Svens­ka Aka­de­mi­ens Sa­ra Da­ni­us stän­di­ga sekre­te­ra­re – se­na­re, ef­ter skan­da­len, kal­lad ”Svens­ka Aka­de­mi­ens an­stän­di­ga sekre­te­ra­re” – stod rak i stor­men och till­sat­te snabbt en ad­vo­ka­tut­red­ning av Aka­de­mi­ens kopp­ling­ar till Ar­nault. Det led­de till en kon­flikt in­om Aka­de­mi­en som gjor­de att Da­ni­us tving­a­des av­gå i april 2018.

” Det är en evig skam­fläck för in­sti­tu­tio­nen att hon drevs iväg när hon vil­le gå till bot­ten med an­kla­gel­ser­na om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp”, sa­de tid­ning­en DN:s kul­tur­chef Björn Wi­man.

re­dan da­gar ef­ter We­ins­te­i­nav­slö­jan­det drog det som kom att kal­las me­to­o­rö­rel­sen som en or­kan över värl­den. Den star­ta­des när skå­de­spe­lers­kan den 15 ok­to­ber 2017 la­de ut en

Alys­sa Mi­la­no tweet med hash­tag­gen #me­too och bad al­la kvin­nor som ofre­dats sex­u­ellt att sva­ra med sam­ma hash­tag.

Jo­di Kan­tors och Me­gan Two­heys un­der­sö­kan­de ar­be­te var otro­ligt om­fat­tan­de och gick in­te att vif­ta bort. De in­ter­vju­a­de någ­ra av värl­dens mest be­röm­da skå­de­spe­lers­kor, We­ins­te­ins ti­di­ga­re an­ställ­da och ota­li­ga mind­re kän­da kvin­nor i film­bran­schen, som av­slö­ja­de de­cen­ni­er av sex­u­el­la över­grepp, tyst­nads­klau­su­ler och peng­ar som be­ta­lats ut i ut­byte mot tyst­nad.

Nu öpp­na­des en Pan­do­ras ask med kän­da och okän­da kvin­nors vitt­nes­mål om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er,

över­grepp och våld­täk­ter värl­den över och kvin­nor som ti­git, ibland i he­la si­na liv, bör­ja­de be­rät­ta si­na histo­ri­er med hash­tag­gen #me­too.

Kan­tor och Two­hey be­lö­na­des i april 2018 med Pu­lit­zer­pri­set för si­na av­slö­jan­den. I no­vem­ber 2018 fick Ma­til­da Gustavs­son Sto­ra Jour­na­list­pri­set för sitt av­slö­jan­de av Kul­tur­pro­fi­len.

sym­bo­liskt var We­ins­te­ins­kan­da­len enorm och fick kon­se­kven­ser över he­la värl­den. På sam­ma sätt eka­de skan­da­len med Kul­tur­pro­fi­len långt ut­an­för Sve­ri­ges gränser och värl­den följde med för­und­ran Svens­ka Aka­de­mi­ens sam­man­brott i spå­ren av skan­da­len. Vå­ren 2018 med­de­la­de man att Aka­de­mi­en det­ta år in­te skul­le kla­ra av att de­la ut ett

No­bel­pris i lit­te­ra­tur. tog då

Alex­an­dra Pa­sca­li­dou ini­ti­a­tiv till Den Nya Aka­de­mi­en som de­la­de ut det al­ter­na­ti­va No­bel­pri­set till gu­a­de­lou­pis­ka för­fat­ta­ren

vid en hög­tid­ligt ce­re­mo­ni den 9 de­cem­ber Ma­ry­se Con­dé 2018.

det är in­te kons­tigt att Gustavs­sons bok Klub­ben, där hon lå­ter oss föl­ja hen­nes ar­be­te med av­slö­jan­det men ock­så för­dju­par be­rät­tel­sen, nu bli­vit en av för­ra årets mest om­ta­la­de böc­ker. Boken be­rät­tar ock­så om ef­ter­spe­let, våld­täkts­do­men mot Ar­nault och kri­sen i Svens­ka Aka­de­mi­en.

Nu i feb­ru­a­ri be­lö­na­des Ma­til­da Gustavs­son ock­så med Ex­pres­sens Björn Nils­son-pris för god kul­tur­jour­na­li­stik 2019.

Jo­di Kan­tors och Me­gan Two­heys un­der­sö­kan­de re­por­tage i New York Ti­mes blev den ut­lö­san­de fak­torn för me­to­o­rö­rel­sen. Kort där­ef­ter pub­li­ce­ra­de Ma­til­da Gustavs­son i DN in­ter­vju­er med 18 kvin­nor som ut­satts för Kul­tur­pro­fi­lens över­grepp.

Sa­ra Da­ni­us var Svens­ka Aka­de­mi­ens stän­di­ga sek­re­ta­re när kri­sen med Kul­tur­pro­fi­len bra­ka­de loss. Hon stod rak i stor­men, men tving­a­des läm­na sin post ef­ter den kon­flikt som ut­bröt in­om Aka­de­mi­en. Sa­ra Da­ni­us av­led i can­cer den 12 ok­to­ber 2019.

Har­vey We­ins­te­in döm­des den 24 feb­ru­a­ri för ett fall av våld­täkt och ett fall av sex­u­ellt över­grepp. Do­men kan ge 25 års fäng­el­se. Je­an-Clau­de Ar­nault döm­des för två våld­täk­ter mot sam­ma kvin­na till två och ett halvt års fäng­el­se. I maj i år kan han bli fri.

Skå­de­spe­lers­kan Alys­sa Mi­la­no star­ta­de hash­tag­gen #me­too på Twit­ter.

När Svens­ka Aka­de­mi­en med­de­la­de att man i spå­ren av skan­da­len in­te kun­de de­la ut No­bel­pri­set tog Alex­an­dra Pa­sca­li­dou ini­ti­a­tiv till Den Nya Aka­de­mi­ens Lit­te­ra­tur­pris. Det som fick stor upp­märk­sam­het in­ter­na­tio­nellt och till­de­la­des Ma­ry­se Con­dé från Gu­a­de­lou­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.