Värl­dens mäk­ti­gas­te flic­ka

hon gjor­de sin förs­ta do­ku­men­tär­film när hon var nio, por­trät­te­ra­des i for­bes när hon var tio och har de­lat ut ett jäm­ställd­hets­pris se­dan hon var el­va. Zu­ri­el oduwo­le är ing­en van­lig flic­ka.

PfB Passion for Business - - Innehåll -

När hon var nio år gjor­de

Zu­ri­el Oduwo­le, idag 16 år, sin förs­ta do­ku­men­tär­film. Den hand­la­de om re­vo­lu­tio­nen i Gha­na 1979 och var ett bi­drag i en täv­ling som spons­ra­des av Histo­ry Chan­nel.

Hon gjor­de sin förs­ta rik­ti­ga full­ängds­do­ku­men­tär när hon var 12 år. Som 10-åring var hon den yngs­ta nå­gon­sin att por­trät­te­ras i ma­ga­si­net For­bes.

När hon var 11 år bör­ja­de hon de­la ut sitt DuSuSu-pris (Dream Up, Spe­ak Up, Stand Up) till pre­si­dent­fru­ar och jäm­ställd­hets­mi­nist­rar i Afri­ka som ar­be­tat för flic­kors ut­bild­ning. Se­na­re har hon ut­veck­lat pri­set och sitt en­ga­ge­mang så att det kom­mit att hand­la om flic­kors rät­tig­he­ter i ett stör­re per­spek­tiv och ar­be­te mot bar­näk­ten­skap.

Hen­nes för­må­ga att på­ver­ka värl­dens makt­ha­va­re har fått USA:s ti­di­ga­re ut­ri­kesmi­nis­ter John Ker­ry att kal­la hen­ne ”värl­dens mäk­ti­gas­te flic­ka”.

Zu­ri­el är upp­vux­en i Los Ang­e­les, USA och hen­nes mam­ma

som job­bar som pro­gram­me­ra­re Pa­tri­cia kom­mer från Mau­re­ta­ni­en, hen­nes pap­pa

Ade­mo­la, som ti­di­ga­re job­bat som af­färs­stra­teg och råd­gi­va­re i han­dels­frå­gor, kom­mer från Ni­ge­ria.

Re­dan för sex år se­dan slu­ta­de hen­nes pap­pa sitt jobb för att föl­ja Zu­ri­el på hen­nes re­sor i värl­den. Först ha­de han ba­ra tänkt ta le­digt i två el­ler tre må­na­der för att föl­ja med hen­ne. Det slu­ta­de med att fa­mil­jen flyt­ta­de till ett mind­re hus och han sål­de sin bil för att kun­na hjäl­pa Zu­ri­el vi­da­re i sin kamp.

I en in­ter­vju i The Gu­ar­di­ans ni­ge­ri­ans­ka upp­la­ga sä­ger han att Zu­ri­el än­då är ett gans­ka nor­malt barn.

– Hon är ba­ra 16 år, hon mås­te gö­ra si­na upp­gif­ter hem­ma, det hän­der att hon får ute­gångs­för­bud och om hon vill ha någon­ting mås­te hon spa­ra till det själv. För mig lå­ter in­te det som ”värl­dens mäk­ti­gas­te flic­ka”. Men jag för­står vad ni sä­ger. Hon gör skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.