Kvin­nor job­bar gra­tis 51 mi­nu­ter/dag

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Lö­ne­ga­pet mel­lan kvin­nor och män är 10,7 pro­cent. Ba­se­rat på en ar­bets­dag från kloc­kan 8–17 då män får lön för he­la da­gen, in­ne­bär det att kvin­nor slu­tar få be­talt för sitt ar­be­te kloc­kan 16:09. Det är tre mi­nu­ter mer än för­ra året.

Kvin­nor har hög­re ut­bild­ning än män men läg­re lön in­om al­la sek­to­rer och i stort sett al­la yr­ken på den svens­ka ar­bets­mark­na­den. Var­je må­nad tjä­nar kvin­nor i ge­nom­snitt 3 900 kro­nor mind­re än män. På ett år blir skill­na­den 46 800 kro­nor.

16:09-rö­rel­sen är en sam­man­slut­ning av po­li­tis­ka kvin­no­för­bund, fack­för­bund och kvin­no­rö­rel­sens or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar för att även kvin­nor ska få lön he­la da­gen.

– I år är det 40 år se­dan det blev för­bju­det att lö­nedis­kri­mi­ne­ra, än­då fort­sät­ter ar­bets­gi­va­re be­ta­la ojäm­ställ­da lö­ner ut­an att det får någ­ra kon­se­kven­ser. Nu krävs hår­da­re tag mot de ar­bets­gi­va­re som in­te åt­gär­dar osak­li­ga lö­neskill­na­der. Det ska kos­ta att lö­nedis­kri­mi­ne­ra, sä­ger Berglund, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re

Cla­ra för Sve­ri­ges Kvin­no­lob­by som är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till sam­ar­be­tet. Se­dan rö­rel­sen bil­da­des för åt­ta år se­dan har klock­sla­get flyt­tats fram från kloc­kan 15:51 till kloc­kan 16:09. Med den för­änd­rings­tak­ten kom­mer vi att nå jäm­ställ­da lö­ner först om 23 år.

För att öka tak­ten stäl­ler 16:09-rö­rel­sen fy­ra ge­men­sam­ma krav:

Jäm­ställd för­äld­ra­för­säk­ring. ökad till­syn och skärp­ta sank­tio­ner kopp­lat till kra­vet på lö­ne­kart­lägg­ning.

Sam­ma möj­lig­het till hel­tids­ar­be­te och tryg­ga an­ställ­nings­for­mer.

Att även struk­tu­rel­la lö­neskill­na­der syn­lig­görs och åt­gär­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.