Blo­dig skan­dal

hon var un­der­bar­net som re­dan un­der skol­ti­den kom på idén till en ny tek­nik för prov­tag­ning med ba­ra en drop­pe blod. 2014 var hen­nes bo­lag värt nio mil­jar­der dol­lar. hen­nes fall blev svind­lan­de djupt.

PfB Passion for Business - - Innehåll - John Car­rey­rous bok om The­ra­nos, Ont blod: hem­lig­he­ter och lögn­er i Si­li­con Val­ley kom på svens­ka i de­cem­ber 2019.

EE­li­za­beth Hol­mes sågs som ett un­der­barn och kal­la­des ”Si­li­con Val­leys nya Jobs”, myc­ket Ste­ve på grund av den svar­ta po­lo­trö­jan som hon, lik­som han, gjort till sitt sig­num. Hon var 18 när hon blev an­ta­gen till Stan­for­du­ni­ver­si­te­tet med ett forsk­nings­sti­pen­di­um på 3 000 dol­lar och stu­de­ra­de ke­mi­tek­nik. Re­dan som barn ha­de hon sagt att hon vil­le bli mil­jar­där. Det skul­le hon upp­nå i Si­li­con Val­ley och Stan­ford var den per­fek­ta språng­brä­dan in.

Ef­ter ett års stu­di­er och en prak­tik­tid i Sing­a­po­re kom Eli­za­beth Hol­mes hem och be­rät­ta­de för sin lä­ra­re att hon fått en idé. Hon skul­le ska­pa ett plås­ter som kun­de för­de­la medicin och ta blod­prov

”Han för­stod snart att det hand­la­de om bå­de eko­no­miskt bedrä­ge­ri och en me­di­cinsk bluff med fa­ra för män­ni­sko­liv.

.Hon ha­de re­dan sökt pa­tent.

Kort där­ef­ter, 2004, star­ta­de hon sitt fö­re­tag The­ra­nos för att ta fram tek­ni­ken för sin pa­ten­te­ra­de idé. Un­der sitt and­ra år på Stan­ford hop­pa­de hon av stu­di­er­na.

Det var in­te svårt att hit­ta in­ve­ste­ra­re till bo­la­get. På två år fick hon ihop näs­tan sex mil­jo­ner dol­lar och flyt­ta­de till ett stort kon­tor i Si­li­con Val­ley. Hon fyll­de sty­rel­sen med tunga namn som

Hen­ry och Mat­tis, ti­di­ga­re Kis­sing­er Ja­mes för­svars­mi­nis­ter hos

Do­nald Trump.

Till­sam­mans med en ke­mi­in­gen­jör ha­de hon vi­da­re­ut­veck­lat sin idé med plåst­ret till en Ip­ho­ne­lik­nan­de ma­skin som med ba­ra en drop­pe blod skul­le kun­na gö­ra 70 oli­ka blod­pro­ver.

Eli­za­beth Hol­mes var af­färs­värl­dens nya om­slags­flic­ka och hyl­la­des i stort upp­slag­na por­trätt i de störs­ta ma­ga­si­nen. Hon ska­pa­de när­mast en kult runt sin per­son med allt­i­från de svar­ta po­lotrö­jor­na till sin ve­ga­nism, sin dju­pa röst och grö­na jui­cer istäl­let för kaf­fe.

2014 är Eli­za­beth Hol­mes 30 år. Hen­nes bo­lag är vär­de­rat till 9 mil­jar­der dol­lar och hon har 700 an­ställ­da. Hon är den yngs­ta kvin­nan som bli­vit dol­larmil­jar­där.

The­ra­nos sam­ar­be­tar se­dan någ­ra år till­ba­ka med Wal­gre­ens ked­ja med drug­sto­res. Där har man in­stal­le­rat test­cen­ter som kun­der­na kan an­vän­da för att snabbt ta blod­prov och kon­trol­le­ra si­na ko­les­te­rol­ni­vå­er el­ler få di­a­gnos för köns­sjuk­do­mar el­ler can­cer.

Men när jour­na­lis­ten

John Car­rey­rou, pris­be­lönt me­di­c­in­re­por­ter vid Wall Stre­et Jour­nal, lä­ser om Eli­za­beth Hol­mes tyc­ker han att det är nå­got med hen­nes af­fä­rer som är skumt. Han ha­de sett hur de som gjort sto­ra fram­steg in­om forsk­ning job­bat i år­tion­den för att få re­sul­tat. Att en 19-åring som hop­pat av si­na stu­di­er skul­le re­vo­lu­tio­ne­ra blod­provs­di­a­gnosti­ken var in­te tro­vär­digt. Han fick snart ett tips om att nå­got in­te var som det skul­le i bo­la­get.

Han för­stod snart att det hand­la­de om bå­de eko­no­miskt bedrä­ge­ri och en me­di­cinsk bluff med fa­ra för män­ni­sko­liv.

Ma­ski­ner­na som an­vänds fun­ge­rar in­te och det som Hol­mes vi­sat för si­na in­ve­ste­ra­re är ett för­in­spe­lat re­sul­tat. Hon har an­vänt in­stru­ment från and­ra fö­re­tag för att ut­fö­ra pro­ver­na.

Det kräv­des två års un­der­sö­kan­de ar­be­te in­nan Car­rey­rou kun­de pub­li­ce­ra sitt av­slö­jan­de, ef­tersom de an­ställ­da i bo­la­get skri­vit på sek­re­tess­av­tal och skul­le bli stäm­da om de ta­la­de. Han tving­a­des ar­be­ta med ano­ny­ma käl­lor, men som tur var ha­de ett par av dem kvar do­ku­ment som han kun­de an­vän­da för att ve­ri­fi­e­ra sin sto­ry.

Car­rey­rou fick ta emot hot från The­ra­nos ad­vo­ka­ter och hans käl­lor blev ut­sat­ta för för­föl­jel­se. Länge var han rätt att Wall Stre­et Jour­nal in­te skul­le vå­ga pub­li­ce­ra.

Hans förs­ta ar­ti­kel pub­li­ce­ra­des i de­cem­ber 2015 och blev bör­jan till The­ra­nos fall.

Eli­za­beth Hol­mes sa i en in­ter­vju att det är så­dant som hän­der när man för­sö­ker för­änd­ra sa­ker.

– Först tyc­ker de att du är ga­len, se­dan slåss de mot dig och se­dan, helt plöts­ligt, för­änd­rar du värl­den.

Un­der fle­ra må­na­der för­sök­te bo­la­get över­ty­ga al­la om att Car­rey­rous ar­tik­lar var fel­ak­ti­ga, men när myn­dig­he­ter­na blev in­blan­da­de tving­a­des man ge upp.

I ett slag blev nio mil­jar­ders vär­de till noll. 2017 gick bo­la­get i kon­kurs.

Eli­za­beth Hol­mes och hen­nes part­ner i bo­la­get

Sun­ny Bal­wa­ni åta­la­des för it-bedrä­ge­ri. I ju­li i år hålls rät­te­gång­en och de ris­ke­rar 20 års fäng­el­se.

Eli­za­beth Hol­mes vid Te­chCrunch Dis­rupt San Fran­ci­sco 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.