Smar­ta­re men­tor­skap

PfB Passion for Business - - Innehåll -

var den förs­ta kvinn­li­ga VD:n i CNN Pat Mit­chell

Pro­duc­tions i USA och den förs­ta kvin­nan som äg­de och var värd för en na­tio­nellt syn­di­ke­rad talk show. I sin bok Be­coming a Dang­e­rous Wo­man: Em­bra­cing Risk to Change the World ger hon si­na bäs­ta råd om hur man kan stöt­ta and­ra kvin­nor ge­nom att va­ra men­tor el­ler spon­sor.

• Det räc­ker in­te med men­tor­skap. Man be­hö­ver ock­så spon­so­rer, per­so­ner som kan fö­ra vår ta­lan, va­ra vå­ra agen­ter.

• Mat­cha di­na skills och in­tres­sen rätt med den du ska va­ra men­tor för. Kom­mer du att få sli­ta för hårt för att hjäl­pa hen­ne el­ler är du in­te ge­nu­int in­tres­se­rad av hen­nes mål­sätt­ning­ar? Du har rätt att sä­ga ”Jag tror in­te att jag är rätt per­son för att hjäl­pa dig”.

• Gör klart från bör­jan hur du vill hål­la kon­takt (per­son­ligt mö­te, Sky­pe, te­le­fon, email) och hur of­ta el­ler länge du kan va­ra men­tor. Ska ni ba­ra träf­fas någ­ra gång­er el­ler ska det va­ra en lång­sik­tig re­la­tion, kanske fle­ra år?

• Att va­ra men­tor in­ne­bär att fö­re­slå, in­te in­stru­e­ra. Ge in­for­ma­tion så att din ad­ept kan fat­ta eg­na be­slut.

• Att va­ra men­tor hand­lar om att stäl­la smar­ta frå­gor, in­te om att ha al­la svar. Du hjäl­per mer ge­nom att lyss­na och stäl­la frå­gor.

Al­la men­tor­skap är in­te till­freds­stäl­lan­de. Ibland kan det slu­ta i fru­stra­tion. Du sli­ter för att hjäl­pa, men ad­ep­tens pro­jekt lyf­ter in­te. El­ler du kan in­te ge hen­ne vad hon vill ha el­ler be­hö­ver. När det hän­der mås­te du mot­stå im­pul­sen att job­ba än­nu hår­da­re. Säg istäl­let ”Jag har kom­mit till grän­sen för vad jag kan er­bju­da”.

Du är en men­tor, in­te en mam­ma el­ler te­ra­peut. Håll det pri­va­ta ut­an­för om det in­te är di­rekt re­la­te­rat till de­ras bu­si­ness el­ler pro­jekt.

Men­tor­skap kan le­da till livs­långa re­la­tio­ner och det är in­te ovan­ligt att men­to­rer och ad­ep­ter in­le­der pro­fes­sio­nel­la sam­ar­be­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.