He­le­na Hel­mers­son Håll­bart val för H&M

när h&m­fa­mil­jen läm­nar det ope­ra­ti­va är det in­te ovän­tat en rik­tig lång­vä­ga­re som tar över. he­le­na hel­mers­son har un­der si­na 22 år i fö­re­ta­get haft ett 15­tal jobb in­om pro­duk­tion och in­köp.

PfB Passion for Business - - Innehåll - text cat­ha­ri­na hans­son

eef­ter över 70 år och fem man­li­ga VD:ar tar nu plats i top­pen av

He­le­na Hel­mers­son

H&M. Hon ef­ter­trä­der som

Karl-Jo­han Pers­son läm­nar VD-pos­ten för att ta över som ord­fö­ran­de ef­ter 72-åri­ge Pers­son, som av­går vid års­stäm­man

Ste­fan den 7 maj.

– Ef­ter 20 år som ord­fö­ran­de är det na­tur­ligt, sä­ger Ste­fan Pers­son i H&M:s press­med­de­lan­de.

– Jag är sti­mu­le­rad och öd­mjuk in­för upp­gif­ten. Jag ser fram emot att dri­va pla­nen fram­åt till­sam­mans med mi­na kol­le­ger med fo­kus på kun­den och fort­sät­ta att stär­ka vår eko­no­misk ut­veck­ling på kort och lång sikt. Det finns stor po­ten­ti­al för ex­pan­sion med ex­i­ste­ran­de och nya

va­ru­mär­ken, ge­nom nya for­mer av part­ner­skap och för att fort­sät­ta le­da ut­veck­ling­en mot en håll­bar mo­debransch, sä­ger He­le­na Hel­mers­son i sam­ma press­med­de­lan­de.

I en in­ter­vju med Dagens In­du­stri i sam­band med till­kän­na­gi­van­det ut­tryck­te hon sig li­te mer in­for­mellt:

– Det känns li­te pir­rigt!

hon har job­bat nä­ra Karl-Jo­han Pers­son se­dan 2010.

– Vi kän­ner varand­ra väl, det känns så tryggt att han finns kvar.

På frå­gan om hur det var un­der den tuf­fa pe­ri­o­den när H&M:s över­lev­nad näs­tan var ifrå­ga­satt sä­ger hon:

– Jag kän­ner att vi verk­li­gen kav­la­de upp är­mar­na och fick bätt­re koll på vad som hän­der i om­värl­den och hur vi ska lyss­na på vå­ra kun­der. Det är mo­ti­ve­ran­de att se att de för­änd­rings­pla­ner­na bör­jar ge re­sul­tat.

he­le­na hel­mers­son kom­mer från Skel­l­ef­teå och tog ex­a­men från In­ter­na­tio­nel­la eko­nom­lin­jen vid Han­dels­hög­sko­lan i Umeå 1997. Skel­l­ef­te­må­let har hon be­hål­lit ge­nom kar­riä­ren.

Hon ha­de hört att H&M sök­te con­trol­lers och ha­de själv ett pas­sio­ne­rat in­tres­se för mo­de, så hon läm­na­de in sitt CV i hu­vud­kon­to­rets re­cep­tion.

Det var bör­jan på en kar­riär som en rik­tig lång­vä­ga­re in­om H&M. CV:t i re­cep­tio­nen led­de till en an­ställ­ning som eko­nom på in­köps­av­del­ning­en 1997. Ge­nom åren har hon in­ne­haft to­talt 14 el­ler 15 oli­ka rol­ler in­om pro­duk­tion och in­köp.

i fem års tid var hon håll­bar­hets­chef och un­der den ti­den, 2013, in­träf­fa­de den fa­sans­ful­la Ra­na Pla­za-ka­ta­stro­fen i Sa­var, Bang­la­desh, när en jät­te­fa­brik kol­lap­sa­de och dö­da­de 1135 tex­til­ar­be­ta­re me­dan 2 500 ska­da­des.

He­le­na väck­tes kloc­kan fem på mor­go­nen av ett te­le­fon­sam­tal, där hen­nes kon­takt i Sa­var be­rät­ta­de vad som hänt och för­säk­ra­de hen­ne om att H&M in­te, of­fi­ci­ellt, ha­de nå­gon pro­duk­tion där. Men ris­ken fanns för­stås att nå­gon un­der­le­ve­ran­tör ha­de någon­ting där och i egen­skap av Bang­la­des­hs störs­ta kläd­ex­por­tör mås­te H&M räk­na med att ham­na i skott­lin­jen.

Två tim­mar se­na­re träf­fa­de hon Karl-Jo­han Pers­son för att mejs­la fram ett svar från H&M. Res­ten av tex­til­bran­schen be­möt­te ka­ta­stro­fen med tyst­nad. Snart stod det klart att mer än ett dus­sin eu­ro­pe­is­ka och ame­ri­kans­ka fö­re­tag ha­de pro­duk­tion i Ra­na Pla­za, men al­la fort­sat­te att duc­ka. Till slut slöt bran­schen upp ba­kom ett do­ku­ment kring brand- och bygg­nads­sä­ker­het.

Ge­nom att va­ra den en­da som age­ra­de – och gjor­de det snabbt – i den här si­tu­a­tio­nen ha­de H&M och He­le­na ta­git på sig ledar­trö­jan i bran­schens håll­bar­hets­ar­be­te.

un­der si­na år in­om h&m har He­le­na bott och ar­be­tat i bå­de Bang­la­desh och Hong Kong. Det se­nas­te året har hon va­rit COO i bo­la­get. I den rol­len har hon haft an­svar för ex­pan­sion, lo­gistik, pro­duk­tion, IT, ana­ly­ser och AI.

– Jag har en stark tillit till He­le­na, som med sin långa och so­li­da bak­grund in­om H&M-grup­pen nu tar över som VD, sä­ger Ste­fan Pers­son.

– Jag kän­ner mig trygg med att läm­na över VDrol­len till He­le­na som är en er­fa­ren och god le­da­re som för­kropps­li­gar vå­ra vär­de­ring­ar. He­le­na kom­mer att fort­sät­ta dri­va vår plan för 2020 och fram­åt. Jag är väl­digt stolt över det enor­ma ar­be­te som vå­ra kol­le­ger har gjort un­der des­sa år och att vi till­sam­mans har lagt grun­den för en ly­san­de fram­tid., sä­ger Karl-Jo­han Pers­son.

Ef­ter någ­ra år med li­te ska­ki­ga­re ut­veck­ling gjor­de H&M för­ra året ett re­kord­kvar­tal för sep­tem­ber – no­vem­ber där man över­träf­fa­de fö­re­gå­en­de års re­sul­tat på 4,35 mil­jar­der och ana­ly­ti­ker­nas giss­ning­ar på 4,78 mil­jar­der med otro­li­ga 5,40 mil­jar­der.

Ett nog så bra till­fäl­le för den le­da­re som vill läm­na över.

i en in­ter­vju med en web­s­hop som även in­ne­hål­ler in­ter­vju­er, A Good Com­pa­ny, har He­le­na, vid till­fäl­let håll­bar­hets­chef, sagt:

– Var­för gör jag vad jag gör? Och vad är det jag vill bi­dra med? Min mis­sion är verk­li­gen att va­ra en del

i att om­vand­la den här bran­schen, som har så många ut­ma­ning­ar. Jag tror att vi verk­li­gen är en av de le­da­re som kan åstad­kom­ma den för­änd­ring­en. Så jag kän­ner mig för­stås lyck­ligt lot­tad som får ar­be­ta för H&M-grup­pen som kan ge mig och mi­na kol­le­ger kraf­ten att va­ra den för­änd­ring­en.

– Så om 15 år hop­pas jag att jag har va­rit del­ak­tig i att hit­ta ny tek­nik för att åter­an­vän­da (tex­til)fib­rer om och om igen.

– Och att vi har ska­pat ett nät­verk in­om vårt fö­re­tag där vi kan prö­va oli­ka af­färsmo­del­ler och vi­sa att den rät­ta vägen fram­åt är att ar­be­ta cir­ku­lärt.

re­dan 2014, när hon var håll­bar­hets­chef för H&M, ut­sågs He­le­na Hel­mers­son till Nä­rings­li­vets mäk­ti­gas­te kvin­na av tid­ning­en Vec­kans Af­fä­rer. Då var mo­ti­ve­ring­en: ”Hel­mers­son dri­ver den vik­ti­gas­te fram­tids­frå­gan i börsens störs­ta bo­lag. H&M:s håll­bar­hets­chef är in­te ba­ra nä­rings­li­vets mäk­ti­gas­te kvin­na 2014. Hon sit­ter ock­så på en makt som sträc­ker sig långt ut­an­för fö­re­ta­gan­dets in­skränk­ta gränser.”

Då fick hon, som bruk­ligt, frå­gan om hur hon såg på kvo­te­ring i nä­rings­li­vet:

– För mig hand­lar det om att de­bat­ten mås­te bli bre­da­re och kan li­ka gär­na hand­la om et­ni­ci­tet, ål­der. Men visst, det står in­te rätt till och jag tyc­ker att det är märk­ligt att Sve­ri­ge in­te har kom­mit läng­re, sa hon då i en in­ter­vju i Svens­ka Dag­bla­det.

Vad krävs för att fler kvin­nor ska vå­ga sat­sa i nä­rings­li­vet? frå­ga­de man ock­så då.

– Kvin­nor i störs­ta all­män­het be­hö­ver sän­ka rib­ban på si­na am­bi­tio­ner. Allt be­hö­ver in­te va­ra så per­fekt bå­de på job­bet och hem­ma. Det är nå­got jag har lärt mig, även om jag in­te rik­tigt är där än.

un­der in­ter­vjun med Dagens In­du­stri får hon ock­så frå­gor om fram­ti­den. Bu­tiks­dö­den är ett fak­tum i Sve­ri­ge och i värl­den och re­por­tern vill ve­ta hur många bu­ti­ker H&M kom­mer att ha. Det vill He­le­na Hel­mers­son in­te sva­ra på.

– Om vi tit­tar på vårt bu­tiks­nät­verk så är det en fan­tas­tisk möj­lig­het för oss, hur vi kan nå så många kun­der. Så det är mer en frå­ga om hur vi an­vän­der bu­ti­ker­na och ska­par nya upp­le­vel­ser för kun­der­na.

En­ligt Fi­nan­ci­al Ti­mes är pla­nen att H&M ska gö­ra de när­ma­re 5 000 bu­ti­ker­na till e-han­dels­nav.

– En av de mest spän­nan­de fak­to­rer­na att föl­ja fram­ö­ver är hur vi ser på fy­sis­ka bu­ti­ker i re­la­tion till den allt snab­ba­re di­gi­ta­li­se­ring­en. Vi har en enorm re­surs i form av vårt fy­sis­ka bu­tiks­nät. Det hand­lar om vad vi gör med det, sä­ger He­le­na Hel­mers­son till Fi­nan­ci­al Ti­mes.

På Dagens In­du­stris frå­ga om hur hon hop­pas gö­ra av­tryck ta­lar hon dock hell­re om or­ga­ni­sa­tio­nen än om af­fä­rer­na.

–Le­dar­skap är min pas­sion och jag kom­mer ba­ra att för­sö­ka va­ra den jag är. Jag drivs av att ska­pa star­ka team och få män­ni­skor att växa för att nå de högt ställ­da må­len. Jag tyc­ker att det är en fan­tas­tisk kul­tur som vi har här.

He­le­na Hel­mers­son Ål­dEr 46 Född Skel­l­ef­teå Bor Dan­de­ryd Fa­MilJ Ma­ken Jens och två barn BEund­rar Gun­hild Stor­da­len

He­le­na Hel­mers­son vid Co­pen­ha­gen Fashion Sum­mit 2014. Då var hon håll­bar­hets­chef för H&M, där hon bland an­nat spe­la­de en vik­tig roll vid Ra­na Pla­za-ka­ta­stro­fen 2013.

De­sign­sam­ar­be­te­na har ska­pat myc­ket buzz runt H&M än­da se­dan det all­ra förs­ta sam­ar­be­tet med Karl La­ger­f­eld 2004. Det har nu växt till att om­fat­ta fle­ra oli­ka sam­ar­be­ten med bar­nel­ler trä­nings­kol­lek­tio­ner och även in­red­ning. Nu i mars släpps kol­lek­tio­nen som gjorts i sam­ar­be­te med colom­bi­ans­ka de­sig­nern Jo­han­na Or­tiz, med klän­ning­ar, bad­dräk­ter, top­par med me­ra i tro­pis­ka blom­möns­ter och dra­ma­tis­ka sil­hu­et­ter (fö­re­gå­en­de si­da).

He­le­na Hel­mers­son ser de 4 972 bu­ti­ker­na som en re­surs för e-han­deln.

Jag kän­ner mig trygg med att läm­na över VD-rol­len till He­le­na, sä­ger hen­nes fö­re­trä­da­re på VD-pos­ten, Karl-Jo­han Pers­son.

I mars släpps ock­så en ”fes­ti­val­kol­lek­tion” i sam­ar­be­te med sing­er-song­wri­tern Jus­ti­ne Skye (ne­dan). I ett sam­ar­be­te med Po­ly­te­ch­nic Uni­ver­si­ty (Po­lyU) i Ki­na har man ut­fors­kat håll­bar de­sign ge­nom att an­vän­da oöns­ka­de plagg och ska­pa en kol­lek­tion som vi­sas i H&M:s flagg­skepps­bu­tik i Hong Kong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.