Ka­rin Zing­mark

Ska­pa mod att dri­va för­änd­ring

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Som mark­nads­chef på Micro­soft vil­le job­ba med Ka­rin Zing­mark mer mät­ba­ra mål för att få fram kvin­nor och upp­munt­ra unga tje­jer att sat­sa på tek­nik.

”Vi kan in­te le­ta ef­ter 30-åri­ga kvinn­li­ga in­gen­jö­rer, vi mås­te bör­ja med 8-åring­ar”, sa hon då i en in­ter­vju i Pas­sion for Bu­si­ness. Ex­em­pel på två för­änd­ra­de tan­ke­sätt som kan krä­va en del mod. Idag job­bar Ka­rin Zing­mark som kom­mu­ni­ka­tions­ex­pert, ut­bil­dar och fö­re­lä­ser. Hon är en­ga­ge­rad i ett an­tal sty­rel­se­upp­drag och som råd­gi­va­re och har cer­ti­fi­e­rat sig hos Neu­ro­le­a­ders­hip In­sti­tu­te. I sin nya bok skri­ver om om hur du som le­da­re kan kom­mu­ni­ce­ra för att di­na med­ar­be­ta­re ska kän­na sig så tryg­ga på job­bet att de vå­gar va­ra med och dri­va för­änd­ring. Boken hand­lar om att byg­ga en or­ga­ni­sa­tion präg­lad av tillit, där för­änd­ring ses som nå­got na­tur­ligt och po­si­tivt och där män­ni­skor vå­gar ta ris­ker, sä­ga sin me­ning, va­ra sig själ­va och sam­ar­be­ta.

Någ­ra av de om­rå­den som Ka­rin Zing­mark tar upp i sin bok är: - för­änd­ring och lä­ran­de - syf­te och vär­de­ring­ar - mål och man­dat - risk­ta­gan­de och nytän­kan­de - fram­gång­ar och mot­gång­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.