Ma­ria Erix­on

Att byg­ga ett glo­balt va­ru­mär­ke

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Ge ald­rig upp di­na grun­dvärdering­ar, det är bud­ska­pet från

Ma­ria i boken Start your own Erix­on f*cking brand: om re­san med Nu­die Jeans.

Ef­ter 13 år som de­sig­ner på fö­re­tag som JC och Lee val­de Ma­ria Erix­on år 2001 att bry­ta upp från den in­ter­na­tio­nel­la kar­riä­ren. Till­sam­mans med

Jo­a­kim Le­vin grun­da­de hon ett jeans­fö­re­tag som ut­märk­te sig med att de­sig­na uni­sex­jeans i eko­lo­gisk bo­mull – med syf­tet att jean­sen skul­le kun­na ha lång håll­bar­het.

18 år se­na­re har fö­re­ta­get Nu­die Jeans vux­it till ett in­ter­na­tio­nellt bo­lag med 70 an­ställ­da ba­ra på hu­vud­kon­to­ret och Ma­ri­as jeans säljs över he­la värl­den.

Ma­ria Erix­on har he­la ti­den va­rit tyd­lig med vad hon vill att Nu­die Jeans ska va­ra för va­ru­mär­ke. På vägen har hon fått sä­ga nej till de som ve­lat för­änd­ra och kö­pa in sig i af­färsidén.

I sin bok skri­ver hon om hur man gör för att föl­ja sin pas­sion och lyc­kas ta det man brin­ner för från li­tet fö­re­tag till glo­balt va­ru­mär­ke.

För Ma­ria Erix­on var den vik­ti­gas­te driv­kraf­ten fru­stra­tion. Hon ha­de klätt­rat i den in­ter­na­tio­nel­la mo­de­in­du­strin, gått från JC i Borås till Lee i Brys­sel. Men med in­tern­po­li­ti­ken, som blev väl syn­lig i det in­ter­na­tio­nel­la bo­la­get, och den sto­ra ar­bets­bör­dan, ha­de hon tap­pat pas­sio­nen för att de­sig­na klä­der.

Själv vil­le hon ska­pa ett va­ru­mär­ke där med­ve­ten­het och etik stod i fo­kus och hon upp­le­ver att and­ra tum­mar för myc­ket på si­na va­ru­mär­ken och att hen­nes fram­gång har byggt på att hål­la fast vid kär­nan:

– Man skul­le ha li­te av allt. Men ska man job­ba med ett va­ru­mär­ke så mås­te man be­grän­sa sig, an­nars kan man lätt bli hov­le­ve­ran­tör av vad som helst. Och då har man ju tap­pat bort det man står för.

kul ku­ri­o­sa Till­sam­mans med Pas­sion for Bu­si­ness grun­da­re An­na Brå­ken­hi­elm och sång­ers­kan Le­na Philips­son fick Ma­ria ge namn till varsitt klass­rum på sin gam­la sko­la Wit­hala­sko­lan i Vet­lan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.